finnholbek.dk

Notater


Match 1 til 50 fra 51,095

      1 2 3 4 5 ... 1022» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Hilduin d'Angoulême
comte d'Angoulême (886-916)
(Hilduin 1er d'Angoulême)
(Audouin 1er d'Angoulême)
(Alduin 1er d'Angoulême) 
d'Angoulême, Alduin I Comte (I58564)
 
2 - stævner 3.6.1586 sin far, Jørgen Clausen i Bogense for sin mødrene arv (moderen var død 1562).
30.12.1591 får Herman Juel på Dragsholm Kronens tilladelse til at købe bondeejet i en selvejergård i Fillerup i Hads herred, som han har i pant af Rasmus Jørgensen, søn af Jørgen Clausen i Bogense, for nogle penge, som Rasmus Jørgensen er gået i borgen for på sin broder, Claus Jørgensens vegne.
16.6.1593 får Rasmus Jørgensen i Bogense livsbrev på kirkens part af Ore sogns korntiende, hvoraf årlig svares 6 ørte rug og 6 ørte byg til kirken.
22.3.1595 skøder Rasmus Jørgensen sin ret til Vor Frue Alters vikariegods til Axel Brahe til Elved.
8.8.1595 beklager Rasmus Jørgensen sig til bispen over præsten i Ore's part af kongetienden og påstår, at denne alene skulle gå til kirken.
1.5.1597 søger bispen at forlige Søren Hegelund og Rasmus Jørgensen i Bogense.
I april 1598 stiftede bispen forlig mellem Søren Hegelund og Rasmus Jørgensen.
10.8.1598 får Rasmus Jørgensen breve over Jens Christensen i Bogense.
5.10.1598 får Rasmus Jørgensen, borger i Bogense, sammen med Oluf Bager i Odense (hans onkel) og Niels Bang i Bogense (hans fættter) breve over Laurids Lundes arvinger i Assens (hans fætre og kusiner), nemlig Bunde Enevoldsen, gift med Karine Lundes, Jens Geertsen og Hans Lunde. Kravene specificeres og rummer blandt andet beløb til dækning af Jens Clausens og Claus Eriksens gæld; endvidere krav vedrørende adskillige faste ejendomme, som Laurids Lunde dels har tiltaget sig og dels har afhændet - deriblandt Rasmus Jørgensens oldefaders, borgmester Jens Bangs gård i Assens.
15.8.1599: Rasmus Jørgensen og Niels Bang, borgere i Bogense, samt Oluf Bager, borger i Odense, dømmes nederfældige i arvesagen mod Jens Geertsen, Bonde Enevoldsen og Hans Lunde i Assens, fordi de ej mødte efter stævning.
23.8.1599 beklager Rasmus Jørgensen sig over, at Ore sogns tiende nu falder i tre parter, idet Kronens part er kommet til. Han fritages for afgiften af den tredie part.
16.12.1600: Rasmus Jørgensen har solgt to ejendomme i Skovby, i hvilke hans fader ved rigens ret var indført, til Carl Bryske på Rugaard som frit gods, uagtet det var ufrit. Han tilbyder Kronen et bol i Veflinge i stedet.
1.8.1601 erhverver Rasmus Jørgensen breve over sin broder, Claus Jørgensen, vedrørende afkald på fædrene arv efter dom af Bogense byting af 16.10.1599 samt vedrørende 50 daler og 1 mark ifølge gældsbrevs udvisende.
19.5.1609: Rasmus Jørgensen, borger i Bogense, beretter, at hans broder, Claus Jørgensen, i mulm og mørke er kommen bag ind i hans gård og har overfaldet ham med hug og slag, så han ved nattetide med livsfare har måttet rømme sin gård. Det pålægges bystyret at tage en streng forpligtelse og borgen af Claus Jørgensen.
Hyldingerne 1608 og 1610 fra Bogense er begge medbeseglet af Rasmus Jørgensen blandt de fornemste borgere. Seglet er utydeligt, men ser ud til at indeholde skjold og hjelm. 24.4.1618 døde ifølge gravstenen Rasmus Jørgensen i Bogense. Han betegnes på stenen »erlig og welbyrdig«, medens han i levende live har optrådt som borger i Bogense. Der nævnes ingen hustru på stenen, og eftertiden har anset ham som den sidste mand af sin slægt.

Foruden brødrene Claus og Rasmus må Jørgen Clausen have haft et eller flere børn, idet Rasmus Jørgensen i skødet af 22.3.1595 nævner »sine sødskindt effther deris breffs liudellsse«. Om disse tier kilderne endnu. 
Halvbjørn, Rasmus Jørgensen (I95144)
 
3 "Amatissima Principessa del Principato di Taranto", contessa di Lecce (1384-1446) e regina consorte di Napoli. d'Enghien, Maria Comtesse de Lecce (I14398)
 
4 "Angelo I della Marra kaldet “den ældre”.  della Marra, Angelo I (il Vecchio) (I69742)
 
5 "Beata quondam Ovenis morans in curia Rastorppe". Pogwisch, Beate "Beata quondam Ovenis morans in curia Rastorppe" (I829)
 
6 "Brudens Fader", er 1836 forlover ved datterens bryllup "fyrværker ved Lab. Etaten". Olsen, John (I37731)
 
7 "bürtig aus Hamburg", bosatte sig 1684 i Rendsborg som "Contrefeyer", stod i livlig brevveksling med den plönske hofmarskal Bendix von Cunningham, med hvem han vist på mødrene side var beslægtet, da han har beseglet et af brevene med et signet med det Cunninghamske våben, meget lig det våben hofmarskalen selv førte, denne stod fadder til hans 1696 fødte søn, skal have været ingeniørofficer og siges at have været "ein Enkel des berühmt gewordenen Heerführers Wolf Heinrich von Bauditz", død 4. januar i Stade under belejringen.

Er stamfader til den linje af slægten der skriver sig Bauditz. 
Bauditz, Hinrich Conrad (I32437)
 
8 "Clerembaut de Noyers, chevalier, suivit Philippe-Auguste à la croisade de 1191." de Noyers, Clérembaud seigneur de Noyers (I58881)
 
9 "Dame de l'ordre de Marie-Louise". Anguissola, Anna (I44691)
 
10 "Datter af fyrstelig Kaptain Daniel von B". von Buchwald, Alheyd (I92507)
 
11 "datter af sognepræst i Husby Jacob Jacobsen og Cathrine Ottosdatter Seeblad" - hvilket ikke stemmer helt med DAA. Hasebart, Anna Jacobsdatter (I51797)
 
12 "de Longa Insula" (Langholm, Gudme H.), blev dræbt 1425 af Gert Bryske. Grubendal (af Aarsmarke), Jakob Nielsen (I83785)
 
13 "De nævnte Arbejder er hovedsageligt kun ført ned i Tiden til Midten af det 17 Aarhundrede og omfatter ikke alle Grene af Slægten, saaledes ikke den ældre Linje til Vindeby". von Brockdorff, Henrik til Vindeby (I69372)
 
14 "den for sit uordentlige levnet og mærkelige skæbne noksom bekendte Marie Grubbe". Grubbe, Marie Eriksdatter (I12690)
 
15 "den gamle" Sanseverino, Ruggero (il Vecchio) Conte di Tricarico (I69761)
 
16 "den onde" til Stensgaard, født 1531 på Stensgaard, tjente 1565 i svenske krigen som løjtnant og blev såret ved Svarterå, 1572 forlenet med Æbelø, 1583-94 med Biskopstorp. Sad 1593 arresteret for et på fru Karen Bryskes foged begået overfald, død 6. juli 1594 på Steensgaard efter dagen i forvejen at være overfaldet og såret i sin seng af to af sine husfolk på hans egen hustrus foranledning. Emmiksen, Otte "den onde" til Stensgaard (I49380)
 
17 "den Sorte" af Kollerup (Galten H., Hadbjerg Sogn), medbesegler 1378 (Johannes Lawisun) et på Hald Herreds Ting af hr. Peder Albertsen Eberstein udstedt gældsbrev, var 1386 (Johannes Laghfz; Udsen Segl) på Sabro H.'s Ting, tilskøder 1388 (Johannes Laghæfz) Svend Udsen sit gods i Sostrup (s. S.), kaldes broder til Marine Iversdatter, gift med Jens Gundersen til Tjele. Udsen, Jens Lavessøn Linje II. (I18441)
 
18 "den uægte datter, blev 1673 lyst i kuld og køn". Grubbe, Anne Eriksdatter (I23290)
 
19 "der Brodierer", tjente forskellige Potentater, også Republikken Venedig, senest Kapt. i Biskopnen af Münsters Tropper, boede 1715 i København, lagde sig efter forskellige Kunster, særlig Perlestikkeri, broderede bl. a. Skabrakker til Gardens Pavkefaner, ansøgte 1716 om £t blive Overanfører for Drabantgarden og angives da at være Søn af en Oberstløjtnant i Artilleriet i Glückstadt og at have haft 3 Brødre, der alle blev såret ved Halmstad, medens en fjerde faldt i Slaget, ansøgte om Ansættelse ved det af Generalløjtnant v. Ellbrecht til Venedig hvervede Regiment og anfører, at hans Broder, Ltnt. ved Max Rosenkrantz' hvervede Reg., Major Cantzlers Komp., faldt ved Rugen. Pogwisch, Christian (I93020)
 
20 "der eiserne Pflug" Stammvater des Stammes Knauthain, Amtmann zu Leipzig, Borna und Pegau. Pflug, Nickel der Eiserne auf Knauthain (I74380)
 
21 "Detleff van B.' Tochter", var 1434 Nonne i Preetz Kloster. von Buchwald, Beke (I40093)
 
22 "Doctor juris Mathias de Brobergue", ejede Sjelleskovgaard, det nuværende Wedelslund.

Skulle ifølge "Blade af Aarhus" være død temmelig ung 1652, hvilket næppe kan være rigtigt. 
Broberg, Mathias til Sjelleskovgaard (I56315)
 
23 "dotter av riddaren och riksrådet Gisle Elinæson (Sparre) av SalstaÄngsö-Toftasläkten, och Margareta Abiörnsdotter (sparre)".

Dette stemmer ikke med opstillingen hos Leo! 
Gisladotter, Märta (Margareta) (I22299)
 
24 "død af alderdom 79 Aar gl.".

Omtales ved datterens bryllup som: Sr Rasmus Munch Brøgger paa Nørre Gade, ved 6 sl. (ved 6 slet = klokken 6) 
Munk, Rasmus brygger på Nørregade (I36337)
 
25 "død for tænder" Danneskiold-Laurvig, Ulrich Ferdinand greve (I5020)
 
26 "Død hastig i en dans på Hessel ved Iver Juels bryllup". Viffert, Mette Madsdatter til Hørbylund (I21807)
 
27 "efter denne Fru Rigborg Henriksdatter er kommen Fru Sidsel Friis, Fru Anne paa Enggaard og Fru Sophie Sti Stisøns til Veirup paa deres Moders mødrene." Huitfeldt, Rigborg Henriksdatter (I7468)
 
28 "en af dronningens jomfruer". Bille, Margrethe Clausdatter (I39102)
 
29 "en broderdatter til Henneke, der sad på Pronstorf 1520" von Buchwald, Catharine * (I18243)
 
30 "en datter af væbneren Niels Pallesen i Tved". Vognsen af Stenshede, N.N. Nielsdatter (I37706)
 
31 "En datter til Tovskov". von Everstein (Eberstein), Bege Albertsdatter til Tovskov (I21193)
 
32 "en datter; g. m. Anders Davidsen Hak"

Kronologisk må det være denne Anders, og ikke den ældre. 
Steeg II, Aagesdatter (I21264)
 
33 "En Datter: g. m. Jens Olufsen Friis". Sommer, N.N. Christensdatter (I52629)
 
34 "en engelsk adelsmand". Borthwick, Jacob (I30704)
 
35 "en fin mand", 1542 immatrikuleret ved universitetet i Wittenberg, opholdt sig 1558 i Lübeck, overlevede sin moder, men havde alt 1549 begyndt at sælge alt sit arvegods til sine søskende, hvilket gav anledning til proces 1572 i slægten efter hans død. Urne, Karl (I48064)
 
36 "en fornem borger i Helsingør". Jensen, Herman (I25411)
 
37 "en god, forsøgt, duelig krigsmand", blev forgivet i Sverige. Trolle, Jørgen (I51399)
 
38 "en grusom og begærlig mand". Også kaldet Absalon Bælg. Hvide, Absalon Fed (I71007)
 
39 "en kriminalbetjents kone". Hegeler, Ellen (I71891)
 
40 "en Præstedatter fra Roskilde" Jonæsen, Luciana-Sophia (I36716)
 
41 "en retskaffen og from Borger i Greiz" Möller, Barthold (I25051)
 
42 "en ringe Guldsmed". Stochdorph, Jakob Pedersen (I62567)
 
43 "en sand Jesabel". von Lützau, Christiane Ulrica til Øllingsøe (I57029)
 
44 "en ufri kvinde". Bartholomæusdatter, Anne (I36457)
 
45 "en Ufri Maren Christensdatter". Christensdatter, Maren (I42000)
 
46 "en velstuderet mand", ledsagede 1618 Ove Giedde til Ostindien, boede siden i mange år på Viffertsholm, hvor han også døde 16. september 1660, ugift, Harbou, Jørgen (I94723)
 
47 "Enke", som siden ægtede Lavrids Pedersen (Gøye) af Ryde på Lolland. N.N. (I94159)
 
48 "Eugen var snekker og drev eget møbelsnekkerverksted hvor det ble produsert møbler, stiger, kjøkkeninnredninger o.l. Dette drev han til sin død. Han hadde brødrene Birger, Asbjørn og Åge i arbeid." Iflg. Kai Ruud
 
Ruud, Eugen Vilhelm (I19106)
 
49 "Fedts litterære Klokker". Grønvold, Holger Wind (I69454)
 
50 "Fl AI:8 s. 129. På Petter Nilsson står det vistas i Danmark sedan i våras dvs. 1850. Det står fortfarande född i Östra Ljungby men jag kan inte finna honom där 1818. Det här är en besvärligt område. Prästen var präst i 3 församlingar. Den 3:e minns jag inte namnet på men han var tvungen att ha den församlingen som tillhör Göteborg stift. Hans häst betade nämligen i församlingen".

Tak til Eva Morfiadakis, jfr. tråd på DIS-Forum: tråd på DIS 
Nilsson, Petter (I57063)
 

      1 2 3 4 5 ... 1022» Næste»