booksVelkommen til finnholbek.dk

Notater


Match 48,201 til 48,250 fra 48,312

      «Forrige «1 ... 961 962 963 964 965 966 967 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
48201 ægtefællen er her antaget at være den kendte gældker i Skåne. Oplysningen kendes imidlertid kun fra Genealogien, hvor Niels Erlandsen ikke angives med andet end navnet, der kan eventuelt være tale om navnesammenfald med gældkeren. Pedersdatter, Elisabeth (I1788)
 
48202 Ægtefællen Henrik Reventlow nævnes som arving efter Henrik Split og Elsebe Krummedige. Split, Cecilie (I12742)
 
48203 Ægtefællerne blev bis. i Garnisons K. i to Marmorkister i Hvælvingen under Koret; begges Buster af Marmor bag Alteret. Familie F9888
 
48204 Ægtefællerne har stiftet »Joachim og Charlotte Castenschiolds Legat for trængende Blinde«Familie F29552
 
48205 ægtefællerne levede 1747 forarmet og hjemløse. von Ahlefeldt, Catharine Hedevig (I46242)
 
48206 ægtefællerne oprettede 26. marts 1779 testamente på St. Croix. Familie F28438
 
48207 Ægtefællerne skænkede 1692 alterstager til Østofte kirke og 1694 reparerede de Døllefjeldes taarn. Hun skænkede ca. 1700 altertavlen i Hunseby og en oblatæske til samme kirke, 1704 alterstager og oblatæske til Østofte og 1713 kalken til Hunseby kirke, samt en rude i Vipperow kirke, der senere overførtes til Ludorf kirke. Familie F4462
 
48208 Ægtefællerne stiftede 1762 Holcks legat til vedligeholdelse af Marsvin-begravelsen i Dalbvover k. og skænkede s. a. en ny altertavle og prædikestol til kirken. (DAA 1925:452). Familie F5411
 
48209 Ægtepagt, dat. 9. Feb. 1721, hvorved R. testamenterede sin Hustru Stubbe. Familie F21093
 
48210 ægteparret 32 aner findes på en i Stockholm bevaret dug. Familie F4914
 
48211 ægteparret boede i Tamdrup ved Skanderborg.
Efterslægt kendes. 
Familie F20243
 
48212 Ægteparret kendes kun fra Slægtebøger. Familie F22223
 
48213 Ægteparret købmand Jochim Klingenberg og Gertrud Allers i Hamborg havde børnene Magdalene død 1691, begravet 23 Okt. fra St. Petri Kirke i København, g. 1662 m. kgl. Stempel-papirforvalter Albert Hein død 1672, begravet 15. aug 1672. - Elisabeth død 1669, g. m. købmand Herman Iserberg død 1659 (se D. A. Aarb. XXXIX, 474) - og Povl Klingenberg. Denne sidste, admiralitetsråd og generalpostmester, optoges 1664 i den danske adel med navnet von Klingenberg, "som han både på fædrene og mødrene side var kommen af urgammel adel". Våben: en kronet guldklokke i sort; på hjelmen en krone. Skjoldholdere: 2 naturlige løver.
Slægten uddøde med den adledes sønnesønssøn major Povl Klingenberg (død 1771). 
von Klingenberg, Povl I. til Lund (I32815)
 
48214 Ægteparret oprettede 9. juli 1677 testamente i København. Familie F32352
 
48215 ægteparret skænkede en nu forsvunden messehagel til Harring kirke. Familie F15535
 
48216 Ægteparret skænkede kirken i Lindow en alterkalk med deres initialer. Familie F10078
 
48217 ægteparrets kister blev senere hensat i gravkapellet ved Sem Kirke. Familie F1764
 
48218 Ægteparrets våbener findes på alterstagerne i Ringsaker kirke. Familie F13613
 
48219 ægteskab ikke i DAA 1901. Familie F27409
 
48220 ægteskab ikke i DAA 1991-93. Familie F36439
 
48221 ægteskab ikke i DAA 2009-11. Familie F15509
 
48222 Ægteskab ikke nævnt i DAA 1931 eller 1939, men 1982-84 side 627.
Måske er første ægteskab en fejl? 
Familie F19556
 
48223 ægteskab med "Ida von Ahlefeldt" udgår. Ratlow, Frantz (I36120)
 
48224 ægteskab tilføjet Familie F19014
 
48225 Ægteskab udgået i DAA 1991:907
DAA 1932, II, s. 174f: her angives Johan Moltkes forældre at være Evert M. til Lyngby og fru Merete Haagensdatter Sandberg, enke efter fru Annes farbror Jens Pedersen (Urup) (-1433-1460-) til Ugerup. 56a: Chr. Axel Jensen, Danske Adelige Gravsten. Textbind 1. Kbh. 1951, billede III A. - Æ: DAA 1900 s. 421f; Elg bd. 8. 1934 s. 342: her angives mor at være Beata Rønnow; Wernstedt, Gillingstam og Moller, a.a., Bd. 1. Hefte III. Sth. 1989 s. 277. 
Familie F20252
 
48226 Ægteskabet barnløst, hvilket tillod Gro uden problemer at indtræde i Skt. Clara i 1268, hvor hun døde kort efter.
Det er her antaget, men ikke bevist, at alle forekomster af navnet omhandler samme person. 
Vind, Gro Gundesdatter (I71934)
 
48227 Ægteskabet blev forsøgt forhindret af sønnen Lensgreve Hannibal. Familie F31333
 
48228 ægteskabet blev indgået med kgl. tilladelse, da hun ikke var adelig. Familie F29344
 
48229 Ægteskabet med Limnell forårsagede stor splid i familien. Familie F28144
 
48230 ægteskabet med Otte Petersen von Deden er ikke noteret i DAA 1917:494, men DAA 1940:II:3 Smalsted, N.N. Clausdatter (I20943)
 
48231 Ægteskabet tilladt ved kgl. bevilling af 18/10 1669 uanset de var hinanden beslægtede i III. led. 18/1 1670 bevilling til at vies i huset uden trolovelse og lysning. 9/7 samme år blev han og hustru fri for åbenbart skriftemål. Familie F23397
 
48232 ægteskabstilladelse. Familie F40515
 
48233 Äldre genealoger hava sökt giva denna ätt, som för två vingar i sitt vapen, en härstamning, som skulle vara i överensstämmelse med den lysande ställning medlemmarna innehade under en senare tidpunkt. Sålunda har den såsom genealogisk författarinna kända Vadstenanunnan Birgitta Andersdotter, död 1532, uppgivit att nedanstående Magnus Laurensson varit sonsons sonson till Upplandslagmannen Birger Petersson till Finsta, den heliga Birgittas fader, vilken förde vingarna i vapnet och med orätt göres till son av lagmannen Peter Andersson till Mohammar, son till en Anders till Mohammar (i Östergötland?).

Denne Anders till Mohammar, med vilken riddarhusstamtavlan börjar, säges där varit en frände till konung Sverker II och Sveriges rikes råd omkring år 1238. Denna härledning, som bibehållits i den genealogiska litteraturen ända fram till 1800-talets senare hälft, är emellertid bevisligen oriktig, då Birger Peterssons ätt utdog redan i slutet av 1300-talet. Andra, såsom Rasmus Ludvigsson och Messenius, hava sökt identifiera Magnus Laurensson med väpnaren Magnus Plata, som levde 1416–1422, och på detta sätt velat göra Brahesläkten till en gren av den, gamla Plata-ätten, men denna slaktledning är med all sannolikhet endast en hypotes, stödd på likheten mellan vapnen. (Bbl.)

Man måste därför såsom släktens förste med full säkerhet kände stamfader sätta nedannämnde Magnus Laurensson, vars son Peder Magnusson upptog det gamla mödernenamnet Bragde eller Brahe.

Litteratur: Stamtaflor utgifna af Riddarhusdirektionen genom A. Lewenhaupt (1908). 
Laurentsson, Magnus till Tärna (Tärnö) (I1693)
 
48234 ældste Datter af Hartvig v. Bredow til Frisach. von Bredow, Margrethe (I38244)
 
48235 Ældste led af den oprindelige Galtung-slægt ifølge DAA 1916 side 149. Sigurdsen, Gaute (Guttorm) til Torsnes (I77543)
 
48236 ældste led. de Barnewitz, Marcus (I51380)
 
48237 ældste rådmand i Stade. Bornemann, Heinrich (I75450)
 
48238 ældste søn af Svend I Tveskæg og dronning Gunhild. Født ca. 989. Død formentlig 1018, ugift og barnløs. Hans gravsted kendes ikke.

Harald II's regeringstid:
Mens Svend Tveskæg opholdt sig i England, styrede Harald II Danmark. Efter Svends død blev han kongevalgt i Danmark.
Hans yngre bror, Knud, foreslog forgæves, at de skulle dele magten og sammen foretage et togt mod England. I fællesskab enedes de imidlertid om, at hente deres forskudte mor, dronning Gunhild, hjem fra Polen, hvortil hun var draget efter opløsningen af ægteskabet med kong Svend. Desuden stillede Harald en flåde til disposition for Knuds generobring af England.
Olav den Hellige gjorde i 1016 atter ende på det danske herredømme i Norge. 
Konge af Danmark, Harald III (I9406)
 
48239 Ældste søn falden før 20. maj 1675 ved Grave i Holland. von der Wisch, N.N. Clausen (I87579)
 
48240 Ælfgifu, Alfifa, Elwige, Elgfy. of Northampton, Aelgifu (I9409)
 
48241 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Santasilia, Samson Benedict Holbek (I10198)
 
48242 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Holbek, Liv Sarah (I9373)
 
48243 Ændring af navn 22 okt. 1942 Ved kongelig bevilling fra Justisministeriet. Kyhnauw, Laurits Ernst (I88980)
 
48244 änka 1607 efter lagmannen och fogden Peder Knudsen Månesköld av Norge i hans 2:a gifte. Brun, Birgitta Romellsdatter (I87718)
 
48245 änka efter greve Johan av Nassau (?) - och gift 3:e gången 1577 med räntmästaren N. N. von Weitershausen i Rauschenburg. Zütze, Elisabet a.d.H. Öhe (I85287)
 
48246 Æresdame af den bayerske Theresiaorden, 1829 Statsfrue hos Dronning Desideria, 1844 Hofmesterinde og 1846 Overhofmesterinde hos Dronning Josephine. von Seckendorf-Aberdar, Francisca Veronika Johanne Josephine friherreinde (I35706)
 
48247 Æresdame hos kejserinden af Rusland, "statsfrue hos dronning Desideria. Soltikoff, Anastasia Sergiewna fyrstinde (I55504)
 
48248 Æresdame i Stiftet "Maria Schul" i Brünn. (P.P.E.&P.) [Salsburg]. Blome, Maria Carola komtesse (I32404)
 
48249 Æresstatsdame hos dronning Marie af Hanover von Platen-Hallermund, Juliane Friederike Sophie Gräfin (I32390)
 
48250 Ærkedegn i Lund. Efterfulgte 1274 sin bror Jakob som ærkebiskop ved dennes død, m en nåede ikke at blive indviet før sin død. 1256 (17. april) vidne for broderen Jakob og på udateret b rev (1257/68). 1262 (28. maj) med bl.a. Jakob eksekutor på Estrid Nielsdatters (se Asser-linjen) testamente.
1263 vidne på udlægningen af kong Erik IV Plovpennings døtres arv. Tilsyneladende på broderen Jakobs side i ærkebispestridens første faser, blev fængslet i forbindelse med dennes fængsling i 1259. Skiftede side senest 1267, hvor han stod på bandlysningsliste over Jakobs modstandere. Tilsvarende beseglede kun den kongevenlige bror Niels Erlands testamente 1269. 
Erlandsen, Erland (I83667)
 

      «Forrige «1 ... 961 962 963 964 965 966 967 Næste»