finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Biografi: Jacob Jensen BircherodBircherod, Jacob Jensen, 1624-88, Professor. Han fødtes 30. Sept. 1624 i Varberg, hvor hans Forældre, Jens Hermansen, Sognepræst i Birkerød, og Maren Jacobsdatter, opholdt sig paa Besøg; 1635 kom han til Herlufsholm, hvorfra han 1642 dimitteredes til Universitetet. Her blev Biskop Jesper Brochmands Opmærksomhed saaledes henvendt paa ham, at han 1644 ansatte B. som Hører ved Kjøbenhavns Skole, hvor han læste indtil 1648, da han tiltraadte en Udenlandsrejse; paa denne lagde han sig især efter østerlandske Sprog i Amsterdam og Leiden. Efter et Aars Forløb kom B. hjem og tog Magistergraden 1649, hvorpaa han atter belavede sig paa at rejse, udenlands; deri blev han dog foreløbig hindret, i det han modtog Tilbud af Erik Juel til Hundsbæk om at være Hovmester for hans Sønner paa Sorø Akademi.
Da imidlertid en af dem, den siden berømte Jens Juel, 1651 skulde se sig om i Verden, blev B. hans Ledsager paa en 4aarig Rejse, der strakte sig over Tyskland, Østerrig, Italien, Frankrig, Schweits og Holland, paa hvilken B. havde god Lejlighed til at fortsætte sine Studier. Næppe vare de vendte tilbage til Hjemmet, før B., hvis Rejselyst var umættelig, atter tænkte paa at drage bort; men kort efter blev han, i Maj 1655, af Kongen beskikket til Professor i Filosofi og Mathematik ved Gymnasiet i Odense. Som saadan virkede han til 1662, da han blev Professor i Theologi sammesteds hvormed fulgte Embedet som Sognepræst for det nærliggende Aasum.
Ved den store Doktorpromotion 1675 blev B. Dr. theol., og 1682 fik han Rang som Assessor i Konsistorium. B. havde 2. Sept. 1656 ægtet Sille Riisbrich, f. 1637 i Odense, hvor hendes Fader, Thomas Brodersen R., var Borgmester; hun døde 9. Maj 1708. Ved dette Ægteskab kom B. i Svogerskabsforhold til de anseligste Familier i Odense, og ved hende blev han Stamfader til en talrig og lærd Efterslægt. En af hans Sønner druknede 1687 i Paris, og denne Ulykke virkede stærkt paa B., hans Helbred fik et Knæk, og en Brystsygdom udviklede sig, hvoraf han døde 13. Juni 1688.

B.s trykte Skrifter ere kun faa, men han efterlod sig flere Manuskripter; hans Studier gik i temmelig forskjellig Retning; først og fremmest interesserede de østerlandske Sprog ham, og hans grundige Undervisning i disse berømmes af hans Disciple, ligesom hans almindelige theologiske Lærdom omtales; han omfattede Litterærhistorien med Interesse, ja selv i Mathematikken og Astronomien var han vel bevandret. B.s redelige Karakter viste sig i hans Bestyrelse af de ham betroede offentlige Midler, og af hans Godgjørenhed nød mangen en fattig Skolediscipel godt. Pligtopfyldende var B. til det yderste, og tidlig om Morgenen, før Skoletiden skulde begynde, var han i Færd med sin Undervisning; til sine Kolleger stod han i godt Forhold. B.s Portræt med det tiltalende, noget melankolske Udtryk bekræfter hans Samtids gode Dom om ham.

Bloch, Den fyenske Geistlighed I, 299 ff.
Kingo, Ligprædiken over B., 1688.

G. L. Wad.Ejer/KildeD.B.Lex., Dansk biografisk Lexikon / II. Bind. Beccau - Brandis / 292
Dato(1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka
Knyttet tilJacob Jensen Bircherod

» Vis alle     «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow