finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Biografi: Ulrik Frederik GyldenløveUlrik Frederik Gyldenløve, f. 20. Juli 1638, sikkert i Bremen, var i August 1650 i Frankrig, fik 14. August 1652 Pas til Frankrig, Italien og Spanien, 23. November 1654 immatrikuleret i Siena, 21. August 1655 naturaliseret som dansk Adelsmand, 11. Februar 1657 Oberst over Prinsens Livregiment til Hest og Oberst til Fods, deltog samme Aar i Forsvaret af Holsten under Anders Bille, samme Aar forlenet med Utsteen Kloster og Alle Helgens Gods i Norge, begav sig 1658 i Henhold til kongelig Ordre af 19. Juni til Kong Gustav med det Brockenhuusiske Regiment, udnævntes af den svenske Konge til Oberst og fik af ham tillagt Indtægten af Lindholm og Børring Kloster samt 4000 Rdlr. Rente af Malmøs Told. Flygtede ved Fredsbruddet til Danmark og havde under Hans Schack en Kommando paa Toget til Fyen og i Slaget ved Nyborg 14. November.

27. Januar 1660 forlenet med Vordingborg Len og tillige Bevilling paa at beholde Utsteen Kloster og Alle Helgens Gods "indtil Fjenden Landet kvitter", fik 11. Oktober samme Aar kommandoen over Rytteriet paa Sjælland; deltog 18. Oktober i Arvehyldingen, 1. Februar 1661 Bestalling som Rigens Jægermester, 1. August samme Aar Skøde paa Kalø Slot og Ladegaard; 13. December samme Aar Orlov til at rejse en Tid lang udenlands, samt Tilladelse til at maatte i 6 Aar fra 1662 at regne beholde Vordingborg Len og Ladegaard samt Beltring og Lekkende Gods.
Var i de to følgende Aar i fremmed Krigstjeneste i Brabrand, Frankrig og Spanien, og skal være bleven udnævnt til Spansk General og Grande; 11 Oktober 1663 Ridder af Elefanten, 20. Januar 1664 Statholder i Norge samt (til 1671) Befalingsmand over Aggershus Amt og Etatsraad, 16. Marts samme Aar Overinspektør over Kommisariats Væsenet samt Militsens og Fæstningens Underhold, 14. Marts 1666 Præsident for den samtidig oprettede Overhofret i Norge. Mageskiftede 1670 Herzhorner Wildnis med Sommerland og Grønland mod Kalø Amt, fik samme Aar tilskøde Fritsø Hovedgaard og Jernværk; samme Aar Tilforordnet i Admiralitetskollegiet, købte samme Aar Landsbyen Østrup i Asminderød Sogn (afstaaet 1678 til Kongen), 27 December samme Aar Præsident i Kommercekollegiet (- 1680), samme Aar Medlem af Geheimekonseillet.

Maj eller Juni 1671 Overkammerherre og 25. Maj tildelt Rang som Nr. 1 umiddelbart efter Kongehusets Medlemmer, samt 14. September tillagt Prædikat af "Høje Excellence", og fik samme Dag af sine Godser i Brunla Amt (Fritsø Hovedgaard og Jernværk og Halsen og Brunla Hovedgaarde) erigeret Grevskabet Laurvig; fik 1672 tilskødet Mørup Gaard og Gods i Fjenneslev Sogn (afhændet 1678), Thybjerggaard (afhændet 1678) og Christiansholm i Gentofte Sogn, købte 1674 Turø i Svendborg Amt (afhændet 1702). Ledede 1676 i den skaanske Krig Felttoget i Norge (Gyldenløvesfejden) og erobrede Uddvalla og Venersborg samt 1677 Marstrand og Karlsteen; 8. Juni 1677 Direktør for det norske Postvæsen og Feltmarskal (13. November). Fik 28. Marts 1678 Skøde paa Grevskabet Tønsberg (forhen Griffenfeld kaldet), hvis Hovedgaard Semb 1671 fik Navnet Jarlsberg. Flyttede 1679 til København i sit nyopførte Palæ paa Charlottenborg; fik 1683 Skøde paa Skjoldnæsholm i Valsølille Sogn, var 1686 Øverstkommanderende over de danske Tropper under Belejringen af Hamborg; 1691 Medlem af Kommissionen i Raadhuset for Slottet og Befalet at deltage i Højesterets Møder; flyttede i 1700 til Hamborg og købte Godset Övelgønne i Holsten.

Død 17. April 1704, bisat 27. Maj i København, Vor Frue Kirke.
Gift 1. gang 11 Juli 1659 (hemmelig viet, efter egen Angivelse) med Sophie Urne - skilt.
Gift 2. gang 16 Dec. 1660 i København med Marie Grubbe – skilt 1670 ved Kommisionsdom.
Gift 3. gang 16. August paa Laurvig med Antoinette Augusta Grevinde af Aldenburg.

Danmarks Adels Aarbog 1937:45-47


Knyttet tilUlrik Frederik Gyldenløve, til grevskabet Laurvig

» Vis alle     «Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow