finnholbek.dk

Jørgen Thomsen Bruun

Mand 1651 - 1733  (81 år)


 

Slægten Bruun

slægtshistorie.Slægten Bruun

Forord:

Efterfølgende Stamtavle, hvor sidelinjerne er udeladte, er en Afskrift af et Manuskript i Rigsarkivet i København. Manuskriptet skyldes Finansdeputeret, Konferensraad Immanuel Christian Ryge, gift med Generalavditør Andreas Bruuns Ældste Datter, og blev af ham den 9. Oktober 1812 foræret til Kancelliraad Rasmus Bruun Bojesen (1774-1840), senere Postdirektør, en Dattersøn af Rasmus Bruun, Broder til ovennævnte Generalavditør Bruun.

Skønt en Stamtavle af Lengnick over Familien Bruun foreligger trykt, turde nedenstaaende meget fyldigere Optegnelser dog som et værdifuldt Supplement sikkert frembyde Interesse. De synes affattede med stor Omhu; for at prøve deres Paalidelighed har jeg gennemgaaet en Del af dem og kun i enkelte Tilfælde fundet ubetydelige Afvigelser fra Oplysninger, hentede fra Kirkebøger, Resulotionsprotokoller, Bestallingsbøger o. s. v. De i Klammer skrevne Datoer, Aarstal og Navne er tilføjede af mig.

De Bruuners Stamtavle og Slægtregister.

Efter Konferensraad I. C. Ryges Haandskrift,

udgivet ved

H. P. G. K Bruun.

Særtryk af Personelhistorisk Tidsskrift

Femte Række, II bind.

---

Kjøbenhavn.

Det Hoffenbergske Etabl.

1906 

Bemærk hvordan flere af de gennemgående navne i Bruun-slægten som f.eks.; Andreas, Johan Jacob, Dorothea Sophia og Eusebius stammer fra Slægten MyliusKnyttet tilDe Bruuners Stamtavle og Slægtregister / Efter I. C. Ryges Haandskrift, udg. ved H. P. G. K. Bruun; Anna Margrethe Bruun; Jørgen Bruun; Jørgen Thomsen Bruun; N.N. Thomsen Bruun; Povel Bruun, (Nielsen?); Sigvart Friis Bruun; Søren Bruun; Thomas Bruun; Thomas Poulsen Bruun; Anne Margretha Friis; Anne Rasmusdatter; Anne Sørensdatter