Velkommen til finnholbek.dk

Del

Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 73» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten von Ahlefeldt 2.

- Standsophøjelser mv.

Slægten von Ahlefeldt 2.

Greverne til Langeland og Laurvigen og Greverne Ahlefeldt af Eskilsmark

Standsophøjelser, Naturalisations- og Vaabenbreve:

Generalmajor Frederik von Ahlefeldt til Maslev fik ved kgl. aabent Brev af 29. Oktober 1659 Naturalisation for sig og rette ægte Børn som danske Adelsfolk (efterlod kun en datter).

coat of arms - Greve Ahlefeldt af Eskilsmark

Kammerherre og Landraad Burchard von Ahlefeldt til Saxtorp, Colmar, Eskilsmark og Melbeck blev ved kgl. Patent af 7. Maj 1672 for sig og ægte Livsarvinger ophøjet i den danske Grevestand. Vaaben: Skjoldet firdelt ved et Guld Kors, paa Midten belagt med det grevekronet Guld Hjerteskjold, hvori paa en skarlagensrød Hynde en siddende hvid Mynde med rødt Halsbaand; 1. Felt: delt af Blaat, hvori en hvid Ørnevinge (fast paa Delingen) og Sølv, hvori 2 røde Bjelker; i 2. og 3. Felt; en oprejst kronet Guld Løve i Blaat; 4. Felt: delt af Sølv, hvori 2 røde Bjelker, og Blaat; 4. Felt: delt af Sølv, hvori 2 røde Bjelker, og Blaat, hvori den hvide Vinge. Hjelmene II I III alle Guld og grevekronede: paa 1 2 hvide Vinger; II et rødt og et Sølv Vesselhorn stukne gennem en Krone; III en rød Strudsfjer mellem 2 hvide og yderst 2 Guld Strudsfjer. Vaabnet staar i 2 med en blaa Sløjfe sammenbundne grønne Palmegrene og i en fra Hjelmene nedhængende rød Vaabenkappe.

Geheime-, Etats- og Landraad Friderich von Ahlefeldt til begge Søgaarde, Gravenstein og Herningholm, Ridder, Statholder i Slesvig og Holsten, Guvernør og Amtmand paa Steinburg, i Ditmarsken og paa Langeland ophøjes under 14. December 1665 af Kejser Leopold for sig og ægte Livsarvinger i det romerske Riges Grevestand (se nærmere Slægten Ahlefeldt VI (1897), Till. S. 3 ff.).

coat of arms - greve ahlefeldt af langelandFrederik det romerske Riges Greve af Ahlefeldt og Rixingen ophøjes ved kgl. Patent af 20. Juni 1672 for sig og ægte Livsarvinger i den danske Grevestand og oprettes Tranekjær Amt under Navnet Langeland til et arveligt Grevskab for ham og hans Slægt.

Vaaben: Skjoldet firdelt med blaat Hjerteskjold, hvori en kronet Guldørn; 1. og 4. Felt to Gange delt af Sølv, hvori en sort Vinge fast paa Delingen, i anden Halvdel 2 røde Bjelker, og et Guld Felt, hvori 2 opstaaende røde Fisk mellem 12 sorte Kryds (4-4-4); i 2. og 3. Felt en i Vand gaaende kronet Guld Løve i Blaat. Hjelmene II I II IV alle Guld og grevekronede. I: en paa rød Pude siddende hvid Hund med rødt Halsbaand; II: en halv kronet Guld Løve; III: 2 Guld Vinger; IV: 3 Paafjer og derover 5 Paafjer; en blaa Vaabenkappe, nedhængende over Hjelmene.


Det for Frederik Greve Ahlefeldt til Langeland og Rixingen oprettede Grevskab Langeland benaades ved kgl. Patent af 30. Marts 1677 med et særligt Vaaben (se Slægten Ahlefeldt VI, 9).

coat of arms - Ahlefeldt-Laurvigen


Kammerherre, Generalmajor Christian Ahlefeldt, Greve til Langeland og Rixingen, der ved Højesteretsdom var erkendt for Arving til grevskabet Laurvigen, fik 7. Oktober 1785 kgl. Bevilling paa at Kalde og Skrive sig Ahlefeldt-Laurvigen og føre og bruge Grevskabet Laurvigens Vaaben sammenføjet med det grevelige ahlefeldtske. Vaaben: Skjoldet firdelt ved et Sølv Kors med grevekronet delt Sølv Hjerteskjold, hvori henholdsvis en sort Vinge fast paa Delingen og 2 røde Bjelker; i 1. og 4. Felt: en kronet Sølv Løve staaende i en Guld Hellebard i Blaat; 2. og 3. Felt: delt af Blaat, hvori en i Vand gaaende oprejst kronet Guld Løve, og Guld, hvori 2 opretstaaende røde Fisk omsatte af 12 sorte Kors. Hjelmene II I III alle grevekronede; I. en siddende, kronet Guld Leopard holdende i hver Forpote 3 røde Flag med hvidt Kors; II: en Guld Ørn; III: en paa rød Pude siddende hvid Hund med rødt Halsbaand; Skjoldholdere: en Guld Løve med Sølv Hjelm, hvorpaa en femtakket Krone med 7 hvide Fjer og en hvid Elefant.

coat of arms - Ahlefeldt-Laurvig-BilleHofjægermester Greve Julius Ludvig Ahlefeldt-Laurvigen i ægteskab med Camille Jessie Baronesse Bille-Brahe til Stamhuset Egeskov fik 16. Juli 1883 Patent paa, for sig og deres Afkom paa Sværdsiden af føre Navnet Ahlefeldt-Laurvig-Bille og at forene de Bille'rs Vaaben med sit eget Vaaben: Skjoldet firdelt ved et hvidt Dannebrogskors med et grevekronet, delt Sølv Hjerteskjold, hvori henholdsvis en sort Vinge fast paa Delingen og 2 røde Bjelker; 1. og 4. Felt: delt og 3 Gange tværdelt af Rødt og Sølv; i 2. Felt en kronet, sølvplettet Guld Løve i en krum Guld Hellebard i Blaat; i 3. Felt en i vand gaaende oprejst kronet Guld Løve i Blaat. Hjelmene I II III alle grevekronede; I. en paa rød pude med Guldkvaster siddende hvid Hund med rødt Halsbaand; II. En halv kronet Guld Leopard, holdende i hver Forpote 3 røde Flag med hvidt Kors; III: en Paafjer mellem to af Rødt og Sølv 3 Gange vekselvis delte Vesselhorn, hvert besat med 4 Paafjer. Skjoldholdere: en Guld Løve med kronet Hjelm, hvorpaa en Busk af 7 (hvide) Hejrefjer, og en Vildmand (med nedvendt Kølle).

coat of arms - Ahlefeldt-Laurvig-LehnKammerherre Greve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen og hans ældste Søn Greve Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvigen og dennes ægte agnastiske Afkom fik ved kgl. Patent af 3. Juli 1905 Tilladelse til at føre Navnet Ahlefeldt-Laurvig-Lehn samt til deres eget Vaaben at føje det friherrelige Lehn'ske Vaaben saaledes: Et ved et udvidet Sølvkors firdelt Hovedskjold med et grevekronet Hjerteskjold; dette er delt; i 1. Felt to røde Bjelker i Sølv. Hovedskjoldets 1. Felt blaat, deri en gylden Hellebard staaende Sølv Løve; 2. og 3. Felt: det Lehn'ske Vaaben – ulige tværdelt af Rødt og Sølv; i øverste og mindste Felt en Guld Krone, i inderste Felt en blaa Pæl, belagt med et forlænget Sølvkors; 4. Felt blaat, deri en af Vand opstigende Guld Løve; paa Skjoldet 3 Hjelme; I: grevekronet med en kronet Guld leopard, holdende 3 Dannebrogsflag i hver Forpote; II: grevekronet med det Ahlefeldtske Hjelmtegn: en paa en rød Pude siddende hvid Mynde med rødt Halsbaand; III: friherrekronet med det Lehn'ske Hjelmtegn: 2 Sølv Vesselhorn. Skjoldet omgivet af en rød hermelinsforet Kappe. (Vaabenafbildning i D.A.A. XII, 1924).

Kammerherre, Provst for St. Johannes Kloster i Slesvig Carl Friederich Ulrich von Ahlefeldt faar ved kgl. Bevilling af 25. Juni 1783 som Besidder af Stamhuset Ludwigsburg Tilladelse til at føre Navnet Ahlefeldt von Dehn og det von Dehn'ske Vaaben i forbindelse med sit eget.

Vaaben: Skjoldet delt; i 1. Halvdel delt af Blaat og Hvidt, 1. en hvid Vinge fast paa Delingen, i 2. to røde Bjelker; i 2. Halvdel en sort Gryde under 3 femoddede Sølv Stjerner jævnsides i Guld. Paa Skjoldet en friherrelig Krone, paa hvilken 2 Hjelme; I: det Ahlefeldtske Hjelmtegn; II: en femoddet Sølv Stjerne mellem 2 sorte Vinger. Skjoldholdere: en hvid Mynde og en naturlig farvet Bjørn, begge tilbageseende og med rødt Halsbaand. (Afbildning: Slægten Ahlefeldt V, 57).

Friederich August Caspar Hermann von Ahlefeldt-Dehn blev ved Patent, dateret Berlin 12. Marts 1913 ophøjet i den preussiske Friherrestand, arvelig for de af hans ægte mandlige Descendenter, der er Besiddere af det Grevelige Dehn'ske Fideikommis Waabs i Kredsen Ekernförde (1747 ha), saalænge dette bestaar.

Descendensen efter Lensgreve Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen († 1889) skriver Navnet Ahlefeldt-Laurvig, de øvrige af denne grevelige Linje, efter Patentet, mest Ahlefeldt-Laurvigen.

Danmarks Adels Aarbog 1929 Side 15 ff, red. V. Teisen og Louis Bobé


Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1929 Side 15 ff, red. V. Teisen og Louis Bobé
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Danmarks Adels Aarbog XC - von Ahlefeldt; Burchard greve Ahlefeldt, af Eskilsmark; Julius Ludvig greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, til Skovsbo og Fjellebro; Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn; Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn; Christian lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen; Benedict I von Ahlefeldt; Frederik von Ahlefeldt; Frederik greve von Ahlefeldt, til grevskaberne Langeland og Rixingen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 73» Næste»     » Lysbilledshow