finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Blome

slægtshistorie.Slægten Blome.

Den først i Begyndelsen af det 15. Aarhundrede i Holsten forekommende og til Landets Ridderskab hørende Slægt Blome, der i Skjoldet fører en springende hvid Mynde, Hjelm-prydelse en Paahale, er uden Tvivl en Gren af den i Braunschweig allerede 200 Aar tidligere optrædende Adelsæt af samme Navn. Denne Antagelse er begrundet saavel i Vaabenfællesskabet mellem begge Familier, som ved det i begge Stamrækker gennem flere Generationer fra Fader til Søn stedse videreførte Fornavn Diderik. Den braunschweigske Hovedstamme, der fra Begyndelsen af hørte til Tjenesteadelen (Ministerialer), er knyttet til Greverne af Hallermund, der, vel at mærke, ogsaa fører en Mynde i Skjoldet, Greverne af Wunstorf og Klostret Loccum, havde sit Stamsæde i Munzel i det tidligere Grevskab Wunstorf i Amtet Blumenau, der allerede nævnes i 1210 og nedarvedes i Slægten i lige 300 Aar, da den direkte Linje uddøde, hvorefter Lensfølgen gik over til et Medlem af en Sidegren, Ernst Blome. Da denne døde barnløs i 1573, overdrog Hertug Erik II af Kalenberg Munzel til en af sine Droster. Herimod nedlagde Brødrene Hans, Didrik og Henrik Blome Indsigelse, idet de hævdede at kunne godtgøre deres Herkomst fra den samme Stamme, ligesom de stedse havde fastholdt Bevidstheden om Slægtskabet og førte samme Skjoldmærke. Til Trods for Kejser Maximilians Intervention hos Hertug Erik, lykkedes det dem ikke at faa deres Krav paa Munzel anerkendt. Udfaldet af Processen, der førtes ved Hofretten i Patteosen, kendes ikke.

Slægtens ældste kendte Mand i Slesvig og Holsten Didrik (I) Blome (1413-20) havde Sønnen Hr. Didrik (II) (1423-47), Fader til Didrik (III) til Hornstorf og Seedorf (f. o. 1495) og Henrik (1451-88), hvis Søn var Jørgen til Schönhorst (1499-1534), Fader til Lensmand paa Hald Henrik Blome (1541).
Jørgens ret talrige Efterslægt, der væsentlig var bosiddende i beskedne Kaar i Ekernförde og paa Als, uddøde i Midten af det 17. Aarhundrede (Syvende Slægtled V—VII).
Didrik (III) havde Sønnerne Hans til Hornstorf og Seedorf (d. 1500) og Henrik til Deutsch Nienhof (d. 1500), hvis eneste Søn døde ganske ung. Slægtens Hovedstamme fortsattes gennem Hans Søn Didrik til Hornstorf og Seedorf (d. 1549), Fader til Jesper til Nehmten (d. 1597) — hvis Descendens uddøde med hans Sønnesøns Døtre, — Hans til Seedorf (d. 1599), Amtmand i Haderslev (se nedenfor), Didrik til Hornstorf (d. 1611) — af hvis Sønner ingen efterlod Afkom, og Henrik til Oppendorf (d. 1600), hvis Søn var Otto til Rastorf (d. 1645), Amtmand i Aabenraa, Fader til Bendix til Deutsch Nienhof (d. 1688), hvis Søn var Overhofmarskal, Geheimekonferensraad Otto Blome til Dänisch Nienhof (d. 1738), der kun efterlod en Datter.
Hans Blome (d. 1599), hvis Stamme fortsættes op til Nutiden, havde Sønnerne Wulf til Testorf og Seedorf (d. 1667) (se nedenfor), Didrik til Mönchneverstorf (d. 1617) og Henrik (d. 1626).
Wulf Blomes Sønner var Didrik til Testorf og Refstrup (d. 1681) og Guvernør i Rendsborg, Geheimeraad Henrik Blome (d. 1676), Fader til Geheimeraad Wulf til Hagen og Doberstorf (d. 1735) (se nedenfor) og Geheimeraad Christopher til Waterneverstorf og Farve (d. 1729), Fader til Geheimeraad Heinrich til Waterneverstorf og Farve (d. 1736).
Wulf Blomes Sønner var den barnløse Cai Wilhelm til Doberstorf (d. 1731), Wulf til Hagen og Doberstorf (d. 1761) — hvis Søn, Geheimekonferensraad Christoph til Hagen og Doberstorf (d. 1814), kun efterlod Døtre — og Geheimeraad Christopher til Heiligenstedten (d. 1743) (Tav. II., S. 36), Fader til Geheimeraad Wulf til Salzau (d. 1784) (se nedenfor) og Gesandt i St. Petersborg Otto Blome til Heiligenstedten (d. 1803).
Wulf BIome havde Sønnerne Friedrich til Salzau (d. 1818) (Tav. III., S. 38), fra hvem den endnu bestaaende grevelige Linje nedstammer, og Gesandt i St. Petersborg, dansk Lensgreve Otto Blome til Heiligenstedten d. 1849 ugift.

Slægten Blome har i Danmark faaet tildelt følgende adelige Privilegier og Standsophøjelser: Didrik Blome til Testorf og Refstrup (d. 1681) fik 16 Maj 1647 Bevilling paa at maatte købe Adelsgods i Danmark og nyde, bruge og beholde det med adelige Privilegier.
General, Envoyé ved det russiske Hof Otto Blome og hans Brodersøn Ritmester Otto Blome fik 1 Maj 1826 Patent som danske Lensgrever af Blome. Vaabenbeskrivelse: I Skjoldet en springende Sølv Mynde med Guld Halsbaand i Blaat; paa Skjoldet en Grevekrone, derover 3 Hjelme (II I Ill), alle grevekronede; I: en Paahale, II: en opspringende Sølv Mynde med Guld Halsbaand, III: en opspringende naturlig Løve; Skjoldholdere: 2 tilbageseende kronede naturlige Løver; hele Vaabnet staar i en grevekronet, hermelinsforet, purpur Vaabenkappe.

Om Slægten Blome foreligger følgende genealogiske Arbejder:
Adam Hinr. Lackmann, Blomesche Geschlechtstafel; Glückstadt 1685; Rud. Brinkmann, Die ritterschaftliche Familie Blome im Mittelalter (Jahrb. f. die Landeskunde II (1859), 158 —81); v. Stemann, Zur Gesch. der Familie von Blome (Urkundliche Beiträge, Husum 1879, 1-33); Otto Hintze, Gesch, des uradeligen Geschlechts der Herren u. Grafen Blome, Hamburg 1929.
Den sidstnævnte statelige Publikation, hvis Omfang dog væsentlig skyldes de mangfoldige vidtløftige Exkurser og Stamtavler, der i høj Grad vanskeliggør Overskueligheden i selve Slægtens genealogiske Forhold, er et meget grundigt og paalideligt Arbejde. Som paapeget i en udførlig Anmeldelse af Bogen i "Herold" 1930, 8. Hefte, er den danske trykte genealogiske Literatur ikke tilbørligt bleven raadspurgt, og de her til Lands i Arkiver og Biblioteker beroende, haandskrevne Samlinger (f. Ex. Voss' Exerpter) overhovedet ikke, en Mangel, som dette Skrift har tilfælles med de fleste i nyeste Tid fra tysk Side fremkomne genealogiske Arbejder omhandlende slesvigske og holstenske Familier.

Danmarks Adels Aarbog 1935:II:13, redigeret af J. V. Teisen og Louis Bobé.

Coat of arms - Blome
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Bendix Blome, til Deutsch Nienhof, Dänisch Nienhof; Christoph Blome, til Hagen, Doberstorf og Farve; Christopher Blome, II. - Linjen Salzau-Heiligenstedten; Christopher Blome, til Farve; Didrik Blome, til Hornstorf og Seedorf; Didrik I Blome; Hr. Didrik II Blome; Didrik III Blome, til Hornstorf og Seedorf; Hans Blome, til Hornstorf og Seedorf; Hans Blome, til Seedorf; Heinrich Blome, til Waterneverstorf og Farve; Henrik Blome; Henrik Blome, til Oppendorf, Garde og Norden; Jesper Blome, til Nehmten; Otto Blome, til Rastorf; Otto Blome, til Dänisch Nienhof; Otto greve Blome; Otto lensgreve Blome, til Salzau; Wulf Blome; Wulf Blome, til Testorf og Seedorf; Wulf Blome, til Hagen, Doberstorf og Bahrenfleth; Wulf Blome, til Hagen, Doberstorf og Borghorst

» Vis alle     «Forrige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow