finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Friis af Vadskjærgaard †

slægtshistorie.


Friis af Vadskjærgaard †

Slægten Friis af Vadskærgaard førte i Skjoldet et paa en blaa Bjelke siddende rødt Egern i Guld, paa Hjelmen to med en blaa Bjelke belagte Guld Vesselhorn, og er sandsynligvis af samme Udspring som de Friis'er af Hesselager. I det 15. og 16. Aarhundrede var den kun lidet fremtrædende og fortrinsvis knyttet til sine Bosæder Nebel i Hillerslev Herred og Vadskærgaard i Skodborg Herred. Slægtens ældste kendte Mand Ratlof Friis (1334-58) er den første Ejer af Nebel, der nedarvedes til dennes Søn Johan (fra 1379), Sønnesøn Ratlof (død 1483) og Sønnesønssøn Godske (død 1495). Sidstnævntes Søn Niels maa o. 1525 være kommet i Besiddelse af Vadskærgaard, hvis følgende Ejere var hans Søn Godske (død o. 1585), dennes Søn Jørgen (død 1632), hans Sønner Just (død 1661) og Christoffer (død 1657), fra hvilke Gaarden gik over til Sønnen af deres Broder Niels: Mogens Friis, der afhændede den i 1663 ved Magelæg.
Gehejmeraad, Stiftamtmand i Aarhus Mogens Friis (død 1675) erhvervede betydeligt Jordegods og optoges 1671 i den danske Grevestand med et Vaaben, der beskrives saaledes: Hovedskjoldet firdelt af Blaat og Rødt; i 1. og 4. Felt en oprejst kronet Sølv Løve holdende et Guldanker i Blaat, i 2. og 3. Felt to pælvis satte røde Nøgler jævnsides med Kammen; Hjelmen grevekronet. Nævnte Aar oprettede Mogens Friis Grevskabet Frijsenborg, som arvedes af hans Søn Greve Niels død 1699, derefter af dennes Søn Greve Christian (død 1763), sidste Mand af Slægten, der efterlod fire Døtre, af hvilke de to ældste efter hinanden besad Grevskabet, der derefter gik over til Sophie Magdalene von Gram, Datter af Comtesse Birgitte Christine (død 1775), i Ægteskab med Overjægermester Carl Christian von Gram (død 1780); hun blev Stammoder til Greverne Krag-Juel-Vind-Friis.
Palle Friis til Lundergaard (død o. 1565), Broder til ovennævnte Godske til Vadskærgaard (1580), efterlod Sønnerne Godske, Laurids, Erik og Niels, alle berygtede Voldsmænd. Laurids († o. 1615), Tolder i Skagen, der begik et Drab, havde Sønnen Palle, som myrdede sin Hustru og forøvede et Rovmord, hvorfor han i 1616 blev dømt og halshugget. Ved sin Hustru Anne Jonsdatter Haar fik han Gaarden Geresvig (Tynnæs Sogn) i Norge, der nedarvedes til hans Søn, hvis Afkom ikke kendes.

DAA 1942 side 67-68

 Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Ratlof I. Friis af Vadskærgaard

» Vis alle     «Forrige «1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow