finnholbek.dk

N.N. Matheusdatter Taa

N.N. Matheusdatter Taa

Kvinde - †

 

Oprydning i slægten Hak og de relaterede slægter Steeg, Neb, Taa, Ulfeldt og Bryske.

af Anders Bøgh lektor, dr.phil. ved Aarhus Universitet (manus privat tilsendt @-mail 19. maj 2009)Slægten Haks genealogi ligger desværre ret meget i det dunkle. Det skyldes bl.a., at mange af medlemmerne førte tilnavnet Hak uden det patronymikon, som gør det muligt at bestemme deres faders fornavn. Såfremt de ikke har efterladt sig bevarede segl, kan der endog være tvivl om deres tilhør til denne slægt eller mandslinie, idet dette tilnavn, som det var tilfældet med mange middelalderlige tilnavne også førtes af medlemmer af andre slægter.
Usikkerheden demonstreres ganske godt af, at Hak-stamtavlen i DAA 1896 opererer med to linier af slægten uden indbyrdes forbindelse samt med ganske mange spørgsmålstegn. Her skal imidlertid ikke gøres noget forsøg på at udrede hele slægten, men blot den linie, som kaldes ”Den Sjællandske Linie” i DAA 1896 (s. 168), men som også er blevet kaldt for ”Egesideslægten” og for visse deles vedkommende ”Hak af Ris”. Som det vil fremgå er ingen af betegnelser dækkende, bl.a. fordi der ikke kan være tvivl om, at denne linie var nært beslægtet med resten af slægten. ”Vittskövlelinien” er en langt mere fristende mulighed – i hvert fald indtil det måtte blive muligt at samle de to linier.


J. Raneke: Svenska Medeltidsvapen I (2001), 102, E. Ulsig. Danske Adelsgodser i middelalderen (1968), 106, jf. 75. Jf. i øvrigt for det følgende A. Bøgh: Om Vittskövles kendte ejere før ca. 1420. En slægtshistorisk oprydning, M. Olsson m.fl. (red.): Gods och bönder från högmedeltid till nutid (2006).
Diplomatarium Danicum (herefter: DD) 2. 2.179, 2.1.439.
H. Petersen: Danske Adelige Sigiller fra det XIII og XIV Aarhundrede (1897) (herefter:DAS) nr. 141, DD 2.7. s. 100 (med tekstrettelse),  A. Krarup & W. Norvin (udg.): Acta Processus Litium (1932) 163, DD 2.4.172, 2.5.123, 2.5. 222, 2.6.149, 2.7.101, 2.7.146, 2.8.259, 2.9.445, 2.8.448, 2.10.389.
DAS nr. 204, DD 2.10.97, 3.3.5, 3.3.445, 3.4.377, 2.9.461.
DD 2.5.222, 2.7.101. DAS nr. 191; Lunde Domkapitels Gavebøger udg. C. Weeke (1884-89) 81; DD 2.9.87, 2.9.158, 2.9.245, 2.10.86, 2.10.87. 2.10.97, 2.10.189, 2.10.190, 2.11. 347, 2.11.183, 2.12.152, 2.12. 200, 3.1.152, 3.1.154,  3.3.607, 3.4.250.
DD 2.9.87, Ulsig a.a., 106, DD 3.2.312.
DD 2. 9.245 beseglet med DAS nr. 191.
DAS nr. 296, DD 3.1.305, 3.2.234.
DAS nr. 450 og nr. 612. DD 3.4.250, 3.7.227,3.8.35, 3.8.36,3. 9.359, 4.2.108.
DD 3.3.606, 3.3.607, 3.3.608, 3.4.250, 3.5.416, 4.4.98, jvf. C.A. Christensen (udg.): Roskildebispens Jordebøger (1956) (herefter: RJ),  37
RJ s. 36f, s. 65, jvf. Ove Stegs datters segl A. Thiset: Danske Adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aarhundrede (1905), C XXX,1, DD 3.9.159, 4.4.98,4.4.654, 4.1.162 sammenholdt med 4.4.98.
De Ældeste Danske Arkivregistraturerer bd. III, 317f, A. Thiset (Udg.): Fru Eline Gøyes Jordebog s. 261f
A. Bøgh: De ti bud ifølge hr. Erik Ottesen Rosenkrantz, C. Appel m.fl. (red.): Mentalitet & Historie (2002), 12, A. Bøgh a.a. i note 1 ovenfor, 118ff.
I ægteskabet fødtes en søn, som døde efter faderen, men før moderen, og en datter, Sofie, gift med Åge Nielsen [Ulfeldt] i Skåne, DD 3.9.431, jf. 3.2.213 og 4.2.460, Weeke a.a., 241.
DD 4.2.108. Hun kaldes her Kristine Jensdatter, selvom brevet udtrykkeligt omhandler hendes fædrenearv efter hr. Niels Stigsen, DD 3.9.431, RJ s. 64, DD 4.4.98.
DD 4.2.460, RJ s. 64, DD 4.2.492, Ulsig a.a., 72, 162, 187. Hr. Ludvig Andersen arvedes af sin svigerindes i note 14 ovenfor nævnte datter Sofie og hendes mand, Åge Nielsen [Ulfeldt], idet denne sidste skrives både af Barsebäck og Alnarp (DAA 1923, 505).
DD 3.2.69, 3.2.165
A. Bøgh. Sejren i Kvindens Hånd. Kampen om Magten i Norden ca. 1365-89 (2003), 160.
Jf. Ulsig a.a., 161.
J. Raneke: Tosterlup – ett heraldiskt tolkningsproblem från tiden kring sekelskiftet 1500, Ale nr. 2, 2003, jf. Bøgh a.a. i note 1 ovenfor, 120f, C.A. Jensen: Danmarks Adelige Gravsten, Planchebind (1951), planche 66.
DAS nr. 1050.
A. Thiset (udg.): Fru Eline Gøyes Jordebog s. 261f., DD 4.3.207.
DD 4.3.412, 4.8.165, 4.9.258, 4.11.5 (DD 4.8.-4.12. findes på internettet), Lunde Domkapitels Gavebøger udg. C. Weeke (1884-89), 267.
G. Knudsen m.fl.: Danmarks gamle Personnavne II, Tilnavne 1. halvbd. (1949-53) sp. 331.
Ejer/KildeDAA 2006-08:777 ff.
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Hr. Hartvig Bryske; Truid I. Hak, I. den skånske linje; Ove (Aage) Steeg II; N.N. Matheusdatter Taa; Jens Genvejr Ulfeldt; Gregers Vittskövle, Vittskövlelinien - [Hak]