finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Løvenskiold

slægtshistorie, med linjer og forgreninger.Slægten Løvenskiold.Løvenskiold

Hvilket Land, der har fostret Slægten Løvenskiolds ældste paaviselige Stamfader Herman Leopoldus, som noget over Midten af det 17de Aarhundrede indvandrede til Norge og nedsatte sig som Køb- og Handelsmand i Christiania, er endnu ikke paavist. Den ældste Overlevering om Slægtens Herkomst stammer fra den lærde Samler Kancelliraad C. Deichman (1705—80) i Porsgrund, hvis Søster var gift med Herman Leopoldus' Sønnesøn; herefter skulde Stamfaderen være fra Lübeck, »om erindres ret«. Familietraditionen vil derimod vide, at Herman Leopoldus kom fra Bremen, men at hans Slægt var hjemmehørende i Sachsen. I sin 1882 udgivne »Slægtebog« nævner Overhofmarskal C. L. Løvenskiold, at denne Tradition stemmer overens med Overleveringer i Slægten Leupold i Bremen om, at et Medlem af denne i det 17de Aarhundrede er udvandret til Norge.
Den Omstændighed, at Herman Leopoldus 1692 sendte sin Søn til Lübeck »for der at gaa i Skole samt Bogholderi (at lære)«, taler unægtelig stærkt for, at Deichmans Meddelelse kan være rigtig.
I Lübeck har der ogsaa ganske rigtigt i det 17de og 18de Aarhundrede blomstret en Familie Leopold, hvis Stamtavle med alle Forgreninger paa Grundlag af Byens 1635 begyndende Kirkebøger er forfattet af den omhyggelige Genealog, Forfatteren af den i Manuskript bevarede Slægtebog: »Lübeckische Geschlechter« (o. 1740), Jacob von Melle. Ifølge den heri optagne Genealogi over Slægten Leopold i Lübeck stammer denne fra Mathias Leopold, Borgmester i Sprottau (død o. 1600), hvis Søn Abraham Leopold (død 1618) var Præst ved Domkirken i Lübeck. Af dennes Sønner var Friedrich Degn under Faderen og Abraham (den eneste, der benævnes med den latiniserede Form Leopoldus) (død 1656) Præst ved St. Jacobi Kirke i Lübeck, medens Mathias (f. 1604 død 1629) døde ung i København. Friedrichs Søn Achilles Daniel Leopold (død 1722) blev Comes palatinus og Poeta laureatus, medens Abrahams Søn Michael (død 1691) var Præst i Lübeck og havde en Datter, der ægtede Præsten Dr. theol. Heinrich Dürkop ved St. Petri Kirke i København

Stamtavlen, der endog anfører Børn, døde i spæd Alder, nævner ingen med Navnet Herman, og forudsat, at Slægttavlen er komplet, og at Kirkebøgerne er fuldt ud nøjagtigt eftergaaede, løber Sporet ud i Sandet. Da Abraham er Lede-Fornavnet i den lübeck'ske Slægt, og Herman Leopoldus efter denne Genealogi maatte nedstamme fra den ovennævnte Abraham, død 1618, ville det være utænkeligt, at dette Fornavn ikke efter hine Tiders Navneskik skulde genfindes blandt hans Børn eller Børnebørn. Den allerede hos Herman Leopoldus gennemførte Latinisering af et ret almindeligt Fornavn tyder paa, at han er udgaaet fra et lærd eller gejstligt Hjem, og naar han selv døbte sin Søn Herman, er dette efter Tidens Navngivning sikkert en Arv efter hans Farfader eller Morfader, tillige ogsaa efter Sønnens Morfader Herman Wiggers. De hidtil offentliggjorte Universitetsmatrikler er forgæves raadspurgt. Leopold som Familienavn er, for ikke at tale om Formen Leupold, ret hyppig paa hin Tid. Saaledes erhvervede Hans Leopold (Leopoldus) fra Rysberg (Fejllæsning?) i Brunsvig 1650 Borgerbrev i Bergen og levede her endnu 1657. 1725 fik Johannes Leopoldus Borgerskab i Frederikshald. Adam Leopold fik 1665 af den danske Konge Tilladelse til Hjemmevielse i Huset. 1750 nævnes en Skipper Adam Leopold fra Odense; 1780 omtales en Gustavus Leopoldus som fallit i Bergen. 1864 studerede i Leyden Henricus W arnerus Leopoldus. Særlig Interesse frembyder den Abramus Leopoldus (efter hans egenhændige Underskrift), der 1686 som den ene af de Ældste for den i København bosiddende lille Menighed af Hollændere af den augsburgske Konfession ansøgte Kongen om en Byggeplads paa Kongens Nytorv til en lille Kirke for deres Trossamfund. Hans Lig blev ifølge et Kirkeregnskab 20 April 1698 begravet paa Holmens Kirkegaard, til hvis Kirke Hollænderne var henviste; 1710 fik Tapetmager Abraham Leopoldus (en Søn?) anvist Penge af Kongen for at have betrukket 6 Gemakker med Gyldenlæder. Til Trods for sit i den lübeckske Slægt faste Fornavn kan den første Abraham, hvis Underskrift viser den typiske hollandske Haand, ikke godt tilhøre denne Slægt. At der i Holland paa hin Tid har levet en Slægt Leopoldus fremgaar af et i Privateje værende Ur, der bærer Indskriften Vilhelm Leopoldus, Leyden — Urmagerens Navn. Den Mulighed foreligger altsaa, at Herman Leopoldus kunde stamme fra Holland. Herfor turde maaske tale, at Sønnen efter et Aars Ophold i Lübeck sendtes til Amsterdam. Mere afgørende er dog, at han skrev rent højtysk.

Første Gang, Herman Leopoldus omtales, er ved sin Vielse i 1674 til Barbara Wiggers, og hele hans Liv igennem flyder Efterretningerne om ham sparsomt. Han ejede ved sin Død en Gaard i Christiania, men da han ikke er opført i det bevarede Gaardemandtal for 1661,tør man vel slutte, at hans Ankomst til Byen ligger efter dette Tidspunkt. 1680 har han, som nævnt paa rent højtysk, indskrevet sig paa Listen over Bidragyderne til den afbrændte Fets Kirke med 1 Rdlr., og 1683 nævnes han i Skattelisten over Krigshjælp med 16 Rdlr., et ret stort Beløb, som gav ham Plads mellem den øverste Snes af Christianias største Skatteydere; han har altsaa paa dette Tidspunkt været en velsitueret Mand, og Skiftet efter ham viser da ogsaa, at han har drevet en større Handel med Manufakturvarer, Klæde, Kortevarer, Isenkram, Urtekram, Salt, Peber, Vin og Brændevin samt Tobak. Boets Formue viste sig at være 15568 Rdlr. Senest fra 1685 var han den ene af Stadens to Overformyndere, en Stilling han beholdt til sin Død i 1696. Han blev begravet i Vor Frelsers Kirke i Søndre Side i et Gravsted, hvor hans Hustru allerede 1692 var bragt til Hvile. Som Minde om dem begge skænkedes 1698 en ottearmet Messinglysekrone, som endnu hænger i Kirkens søndre Korsarm, og to almindelige Vinduer, hvis Bekostning han kort før sin Død havde indskrevet sig for.
Herman Leopoldus' eneste Søn Herman Leopoldus optoges 6 November 1739 i Adelstanden med følgende Vaaben: En oprejst, guldbevæbnet Sølv Løve i blaat. Paa den kronede Hjelm en halv Sølv Løve som i Skjoldet. I Overensstemmelse hermed antog han Navnet Løvenskiold.Løvenskiold
Herman Løvenskiolds yngre Søn Severin, der 1765 af sine sjællandske Godser Birkholm og Vognserup oprettede Stamhuset Løvenborg, fik 22 April 1773 Friherrepatent og 25 November s. A. udstedtes Erektionspatent for Baroniet Løvenborg. Vaabenet, der er tegnet af Søren Abildgaard efter Samraad med Jacob Langebek, er firdelt med et friherrekronet blaat Hjerteskjold, hvori en oprejst Sølv Løve (Løvenskiold); 1° og 4° firdelt i rødt, hvori en Hjelm med 3 Guld Fjer, og Guld, hvori et voksende grønt Laurbærtræ (Familien Numsen) 2° og 3° en Sølv højre Skraabjælke mellem 2 skraat mod højre opstigende Sølv Løver i rødt (omgivet af en smal Guld Rand) (Familien von Ingenhaven). Over Skjoldet en Friherrekrone eller 2 friherrekronede Hjelme med 7 Traller; I en halv Sølv Løve (Løvenskiold), II 5 krydslagte røde Faner med et Sølvkors (Numsen). Skjoldholdere: to tilbageseende naturligt farvede Løver.

Konferensraad Herman Løvenskiold (1677—1750) (Nr. 3) var Fader til Kancelliraad Herman (1701—59) (Nr. 6) og til Baron Severin (1719—76) (Nr. 9) (se nedenfor). Kancelliraadens Sønner var:

A. Kancelliraad Bartholomæus til Bolvig og Borgestad (1729—88) (Nr. 12), hvis Søn Kammerjunker Jacob til Bolvig og Borgestad (1754—95) (Nr. 24) var Fader til Overretsadvokat Herman (1782—1838) (Nr. 41).

B. Kammerherre Herman til Fossum (1739—99) (Nr. 18), hvis Søn Kammerherre, Oberst Herman (1777—1843) (Nr. 30) var Fader til Gehejmekonferensraad, Overhofmarskal Carl (1822—98) (Nr. 47), hvis eneste Søn, Ekspeditionssekretær Axel (1853—1922) (Nr. 65) døde ugift.

C. Kammerherre Severin til Bolvig og Fossum (1743— 1818) (Nr. 20), hvis Sønner var

1. Norges Statholder Kammerherre Severin til Fossum (1777—1856) (Nr. 32), Fader til

  • a. Øverste Kammerherre Ernst (1803—67) (Nr. 48)
    b. Gesandt, Øverste Kammerjunker A d a m til Næss (1804—86) (Nr. 49)
    c. Højesteretsdommer, Dr. jur. Otto til Fossum (1811—82) (Nr. 51), hvis Sønner var Oberst, Hofchef Herman til Ullern (1838—1910) (Nr. 79) — Fader til Thorvald til Overed (1866 —1939) (Nr. 105), hvis Søn er Herman til Overud (f. 1903) (Nr. 124), og til Carl til Ullern (1874—1949) — og Statsminister Carl til Vækerø og Bærum (1839—1916) (Nr. 80). hvis Søn Harald til Nordmark og Hakedal (1868 —1934) (Nr. 110) var Fader til Carl Otto til Nordmark, Sørkedalen og Hakedal (f. 1898) (Nr. 131) og Arkitekt Harald Diderik (f. 1901) (Nr. 132). d. Sekondløjtnant Leopold (1813—48), der faldt som Frivillig i Treaarskrigen.
    e. Kammerherre Herman til Fossum (1819—73) (Nr. 54), der var Fader til Kammerherre Leopold til Fossum (1859—1922) (Nr. 82) — hvis Søn er Herman til Fossum (f. 1890) (Nr. 113) — til Hofjægermester Adam til Christianslund og Ørumgaard (1861—1915) (Nr. 83), til Civil- ingeniør Severin (1871—1945) (Nr. 86) og til Herman til Tustrup (1873—1935) (Nr. 87)

2. Deputeret, Kammerherre Herman (1783—1825) Nr. 33), der havde en Datter

3. Forst- og Jagtjunker Niels til Bolvig (1789—1833) (Nr. 35), hvis Søn var Bureauchef Severin (1818 —99) (Nr. 57)

4. Postmester, Kammerherre Fritz (1790—1869) (Nr. 36), der var Fader til a. Hofjægermester Severin (1816—88) (Nr. 59) og b. Herman til Rafnæs (1822—1910) (Nr. 61), hvis Søn Oberstløjtnant Herman til Rafnæs (1869—1927) (Nr. 103) var Fader til Kaptajn, Dr. chem. Herman (f. 1897) (Nr. 122).

Den friherrelige Linie udspringer som nævnt fra Konferensraad Severin Baron Løvenskiold (1719—76) (Nr. 9), hvis Søn Amtmand, Kammerherre Baron Michael Herman (1751—1807) var Fader til

A. Kammerherre, Hofjægermester Baron Herman til Baroniet Løvenborg (1783—1831) (Nr. 158), Fader til

1. Kammerherre, Hofjægermester Baron Herman til Baroniet Løvenborg m. m. (1805—77) (Nr. 163), hvis Sønner var Baron Herman til Baroniet Løvenborg (1836—1917) (Nr. 171) og Hofjægermester Baron Oscar (1837—1913) (Nr. 172), der var Fader til Legationsraad Lensbaron Carl (1864—1938) (Nr. 177), hvis Søn er Lensbaron Fritz (f. 1911) (Nr. 184).

2. Toldforvalter, Kammerherre Baron Carl (1806—84) (Nr. 164), der efterlod en Datter.

B. Overførster, Overjægermester Baron Aga til Holden (1788-1861) (Nr. 160), hvis Søn var Komponisten Hoforganist Baron Herman (1815-70) (Nr. 167).

Danmarks Adels Aarbog 1949 side 85 ffKnyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Herman Leopoldus; Bartholemæus Herman Leopoldus Løvenskiold; Carl Eggert Georg baron Løvenskiold; Carl Severin Christian Herman baron Løvenskiold; Eggert Aga Christopher Frederik baron Løvenskiold; Herman Frederik baron Løvenskiold; Herman Leopoldus Løvenskiold; Herman Leopoldus Løvenskiold, til Bolvig; Herman Leopoldus (den yngre) Løvenskiold, til Bolvig; Inger Løvenskiold; Oscar Valdemar Herman Leopoldus baron Løvenskiold; Severin baron Løvenskiold; Søren (Severin) Løvenskiold, til Bolvig og Fossum Jernværker

» Vis alle     «Forrige «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow