finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Has, med linjen Grim.

slægtshistorie.

Et i Danmark og Sverige hyppigt Adelsmærke var det af Sort og Sølv delte Skjold, som i Danmark fortrinsvis er blevet knyttet til Navnet Passow og i Sverige til det efter Vaabnet dannede noksom bekendte Navn Natt och Dag.
Umuligt er del vel ikke, at dette Vaaben betegner alle sine Bærere som Medlemmer af en stor ældgammel, vidtforgrenet Slægt, men Skjoldemærket er dog saa lidet karakteristisk, at det ogsaa helt vel lod sig tænke, at flere Slægter i forskellige Lande ganske uafhængigt af hinanden havde antaget det, og at altsaa den jyske Slægt Benderup (jvf. D. A. A. 1888), den sjællandske Slægt Passow og den skaanske Æt Has eller Hase aldeles ikke vare beslægtede, skønt de førte ganske samme Vaaben, det af Sort og Sølv delte Skjold og paa Hjelmen et Sølv- og et sort Vesselhorn (jvf. hosstaaende, efter det af Hr. Knud Truidsen 1483 førte Sigil udførte Afbildning).

Paa den anden Side ligger det dog nær at knytte den skaanske Slægt Has sammen med den Slægt Grim, som ligeledes var bosat i Skaane; thi dette sidste Navn synes ikke at være gammelt i Slægten; Grim-Slægten førte imidlertid vel det sorte og hvide Skjold, men et helt andet Hjelmtegn, nemlig et med tretten Faner smykket Taarn eller tretten Paafuglefjer.

Forøvrigt træffes ogsaa Navnet Grim i Forbindelse med helt andre Skjoldemærker. Paa Fyn og Taasinge boede i det 14—15 Aarh. Grim'er, som i Vaabnet førte tre Regnbuer og altsaa antagelig vare en Gren af Slægten Algudsen. Slægtebøgerne interesserer sig desuden meget for en anden gammel Slægt, som førte en Ibskal i Vaabnet, og hvilken de tillægger Navnet Grim; men dette sidste synes at skyldes en Fejlslutning. Den nedennævnte Hr. Jens Grim af det sorte og hvide Skjold havde nemlig en Halvsøster Fru Cecilie Nielsdatter af Dronningholm, som førte en Ibskal i Vaabnet, og man har da sagtens af et eller andet gammelt, af Fru Cecilie beseglet Brev, hvori hun kalder Hr. Jens Grim sin Broder, sluttet, at de begge vare Børn af en Hr. Niels Grim med en Ibskal i Vaabnet, om hvis Eventyr Slægtebøgerne have meget at berette. Imidlertid er en saadan Slutning ganske urigtig, idet Fru Cecilie kun synes at have været Halvsøster til Hr. Jens Grim, men Helsøster til Hr. Anders Nielsen af Dronningholm og altsaa Datter af Hr. Niels Aagesen til Dronningholm, der henregnes til Slægten Jernskjæg.

For øvrigt nævnes en Hr. Niels Grim 1238 og en anden 1408; til hvilken Slægt den første hørte vides ikke, den sidste er derimod utvivlsomt kun Hr. Jens Grim selv.
Ogsaa Navnet Has er — oveni købet i Forbindelse med Fornavnet Truid — blevet overført ad ubekendt Vej til en anden Adelsslægt, nemlig til et Medlem af Slægten Due (jvf. D. A. A. 1891 S. 131), men han efterlod sig ikke Børn.
Baade Has'er og Grim'er uddøde i det 15. Aarh.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1896 side 180 ff.
Knyttet tilJep Thorkildsen Grim (Has), til Tosterup; Knud Pedersen I. Has

» Vis alle     «Forrige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow