finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Udsen

historie og slægtens forgreninger

Slægten Udsen


Den adelige nørrejyske slægt Udsen førte i sit våbenskjold en med tre guldbånd belagt blå klokke i sølv; på hjelmen en med fem guldbjælder belagt hvid tranehals. Samme skjoldmærke førtes af Vagn Gundesen (1230), af Esbern Vognsen (1259), Feder Molnes (1342), og hele våbenet af Niels Munk i Højrup i Brusk herred (1492). I 1308 nævnes Laurids Ebbesen af Sønderby. Ifølge en gammel notits lå begravne i Aarhus Domkirke: »Hr. Hendrich Ebbesen, hans våben er de Udsønner, Ebbe Juel og Ebbe Nielfzen; deres våben er de Utsenner.«
Eskild Jensen (Eschillus Jønsfz), medforsegler 1327 (med Udsen-våbenet) et på Hovlbjerg Herredsting udstedt skøde: skødede 1328 på Viborg Landsting gården Holm i Hovlbjerg herred, Vellev sogn, var død 1333, da hans datter (domicella) Margrete nævnes.
Ud Ebbesen (vel søn af Ebbe Nielsen), fik 1329 af hr. Peder Gjødesen (Bild) tilskødet Debelshede (nu Christiansminde) i Randers Nørre amt, Enslev sogn, i hvilket hr. Svend Udsen ejede Gods, bekræftede 1345 (Vgotus Ebbison) et af Christine Nielsdatter Rani, hr. Rani Jonssøns enke udstedt pantebrev og 1368 (Vghot Ebbyfz) sammen med Jens Lavesøn (Udsen) en af hr. Peder Albertsen (Eberstein) til Peder Ebbesen udstedt forskrivning.

En fælles Stamfader for de forskellige grene af slægten kan ikke påvises, hvorfor de opføres gruppevis.
Hr. Henrik Ebbesens efterslægt (Tavle I) kan følges gennem fem led ned til den sidste mand af navnet Laurids Ebbesen (død 1646). Jens Lavesen (Tavle II) havde kun een søn, der, såvidt vides, ikke efterlod descendens. Hr. Svend Udsen (Tavle III) efterlod ligeledes kun een søn, der var gejstlig, og døtre. Esge Torbernsens (Tavle IV) afkom slutter i andet slægtled.
Slægtens hjemstavn må søges i Hovlbjerg herred, hvor den tidligst var bofæstet (s. o.) og foruden Holm havde Tulstrup, der i 200 år var i dens besiddelse. I Galten herred ejede den Kollerup (Hadbjerg sogn) 1378-1442, og i Nørre herred, Dyrs, Sostrup (nu Benzon) 1388, og Rimsø (1430-94).
Den forhen ansete slægt sank omkring år 1600 ned i lavadelen således, at man i samtiden tvivlede på dens adelsskab, hvilket fremgår af Henrik Holcks stambog, hvori siges, at Laurids Ebbesen med urette førte de Udsen'ernes våben, »thi han er af Bondeslægt i Jylland.«
Ved rige giftermål søgte Laurids Ebbesen målbevidst at skaffe familien ny anseelse. Ved sit ægteskab med den 19 år ældre Ellen Andersdatter Gøye erhvervede han midler og formående forbindelser, der indbragte ham forskellige forleninger, hvilket satte ham i stand til at opkøbe en række gårde. Da han heller ikke i sine to følgende ægteskaber fik livsarvinger, tilskrev han sine nærmeste alt sit jordegods, uden dog at gavebrevet trådte i kraft, ikke mindst, fordi kejserkrigen lagde flere af hans gårde øde. Laurids Ebbesens slægtssans satte blivende spor i det pragtfulde epitafium i Aarhus Domkirke, som viser ham og hans tre hustruer, udhugne i legemsstørrelse, knælende ved siderne af en stor sort tavle uden indskrift, hvis ramme er prydet med 16 anevåben for hver af de fire personer. Hans sidste hustru Sophie Staverskov, solgte 1652 Dønneruplund og Søndersthoved, medens hun overlod Spøttrup til sin søn af første ægteskab, Mogens Kruse. I sin lange enkestand broderede hun det pragtfuldeste af alle danske endnu bevarede våbentæpper.

Til slægten hører:

*Olaf Petersen, var 1395 provst ved kirken i Aarhus og nævnes som sådan 1423: kundgjorde 1430 som domprovst ved St. Clements Kirke, at han og hans afdøde søster Ingjerd Pedersdatter af deres fædrene gods har skænket et alter til kirken, hvilket bekræftes af præsten ved domkirken Anders Svendsen, der ligesom han besegler med Udsen-våbenet.
*Benditte Jensdatter af Bækmark (Skodborg H), kaldes 1476 velbyrdig kvinde, da hun trættede med Eiler Juel, der beskyldte hende for at have pantsat Gjettrupgaard og sit øvrige gods til Vestervig Kloster, pantsatte 1482 til sin søn Jens Steen sin gård Raptrup i Skodborg herred og 1491 fire gårde af Bækmark til Jens Spend, som hendes stifsøn havde i 1468. Gift med foged på Møgeltønder væbneren Steenfeld til Vederlauggaard (Vandfuld herred), der levede 1438-59. (D.A.A. 1920, 496).
*Navnet Udsen forekommer i slægten Bild (Strangesen). Hr. Ud Ebbesen var if. slægtebøger fader til hr. Esge Udsen. Herhen hører vel marsken Ebbe Udsen (Ebbe Vgethssen), der nævnes 1248 i »Ribe Oldemoder«.

Danmarks Adels Aarbog 1945 side 113 ff.

Ejer/KildeDAA 1945 side 113 ff
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Esge Torbernsen Udsen, Linje IV.; Henrik Ebbesen Udsen, Linje I.; Jens Lavessøn Udsen, Linje II.; Hr. Svend Udsen, til Sostrup - Linje III.

» Vis alle     «Forrige «1 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow