finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Slægten Gyldenstierne i Danmark

om slægtens oprindelse, hovedlinjer og forgreninger

Slægten Gyldenstierne, en af Danmarks ældste, navnkundigste og mægtigste adelsætter, har taget navn efter sit talende skjoldmærke, en syvoddet guldstjerne i blåt; hjelmtegnet viser to, stundum jernklædte arme, der holder et guldrandet, blåt spejl, besat med 7 påfuglefjer.

De sigiller, der førtes af hr. Henrik Knudsen (1401), Anders Eriksen (1440) og Knud Henriksen (1457), alle af slægten Gyldenstierne, viser ved skjoldets side henholdsvis en bjørn, en ørn og en jomfru. De Gyldenstierne'r har sandsynligvis fælles oprindelse med Hvide'rne, Pors'erne og andre, jyske ætter, der fører samme mærke, Pors'erne og Hvide'rne, dog andre farver: en sølvstjerne (syvoddet) i blåt. Marsk Stigs slægt tillægges som hjelmtegn to hvide vinger, der dog i dens sigiller fremstilles som to med påfjer besatte skærme, der minder om Gyldenstierne'rnes spejl. De sidste led af Hvideslægten fører ikke vingerne, men Pors'ernes hjelmtegn, to arme, holdende en stjerne.
En slægtsforbindelse mellem den yngre Hvide-æt og Gyldenstierne'rne må sikkert søges i tiden før Marsk Stig, medens Pors'erne muligvis nedstammer fra en af marskens yngre sønner eller hans ældste søn, idet Stig-navnet går igen i begge slægter. I den svenske gren af Gyldenstierne'rne haves en tradition om, at også den førte en sølvstjerne, men at hr. Erik Eriksen, stamfaderen til denne linje, først ændrede skjoldmærkets farve.
Ældre ukritiske adelshistorikere lader slægten nedstamme fra en Erik Langben, der siges at være begravet i en høj ved Aagaard, efterladende sønnen Erik Eriksen, der blev kristnet (!) og begravet i Sønderholms Kirke ved Restrup, fader til Knud Eriksen til Aagaard og Restrup, hvis søn igen skulle være en Hr. Erik Knudsen til Aagaard og Restrup, gift med Gert Drefeld af Engelsteds datter, begge begravne i Haraldskjær. De første tre slægtled er opdigtede, det fjerde vel optaget efter en gammel anerække. At Aagaard og Restrup hører til slægtens ældste besiddelser, er rigtigt nok.
De Gyldenstierners hjemstavn er Nørre-Jylland, hvor de forekommer tidligst 1328 på Nørre Eskjær (Nørre H., Salling), 1365 på Aagaard (V. Han H.), 1416 til Demstruplund (Gjerlev H.), 1423 til Tim (Hind H.), 1426 til Restrup (Hornum H.) og 1438 til Langtind (Ginding H.).

Den uafbrudte, historisk efterviselige stamrække begynder med Niels Eriksen, der tidligst forekommer 1310 og som ifølge den førnævnte opdigtede stamrække skulle være søn af hr. Erik Knudsen.
Samtidig med Hr. Niels Eriksen levede en Johannes Benedictsen, om hvem hertuginde Ingeborg af Sverige i et, i Esrom Klosters gavebog indført, 18. december 1334 dateret brev bevidner, at hun har været nærværende ved hans begravelse og hørt, at han med samtykke af sin moder Cecilie og onkel Peder Grubbe og sin broder Asger Benedictsen til abbeden og konventet i Esrom i sjælegave har skænket al sin rørlige og urørlige ejendom i Hyllinge, Voldborg herred. Denne Johannes Benedictsen er den samme, hvis 1901 i en have i Esrom fundne, med håndtag forsynede metalsignet viser hans våben, en syvoddet stjerne med omskriften: S'IOHIS : BENEDICTI. Om broderen Asger Benedictsen vides, at han endnu levede 1356 (segl: en syvoddet stjerne med omskriften S'ASCERU BENEDICHTS), da han til Bo Falk (gift med Cecilie Eriksdatter Gyldenstierne) oplod alt sit gods i Himlingøje i Bjæverskov herred. Brødrenes ovenfor nævnte moder Cecilie må efter tiden vel have været en søster ti hr. Peder Grubbe, der nævnes 1296 og 1298 (D. Adels Aarbog XII, 148); hans sønnesøn Peder Grubbe, søn af Peder Pedersen Grubbe til Orebjerg (stamrækken ib. S. 149 næppe rigtig), skødede 1376 sin gård Grubbesholm samt jorder, begge i Himlingøje sogn, til Bo Falks søn Eskild.
Mere om denne sjællandske linje kan ikke oplyses.

Hr. Erik Nielsen til Aagaard, kong Valdemars marsk, der levede 1328-78 - (en søn af slægtens ældste kendte stamfader, ovennævnte hr. Niels Eriksens søn), var fader til hr. Niels Eriksen († 1388), der efterlod sig tre sønner, fra hvem de tre hovedlinjer af slægten nedstammer, nemlig: Knud Nielsen, hr. Peder Nielsen og hr. Erik Nielsen (A-C).
A. Knud Nielsen til Bostrup († 1401), hvis descendens i nedstigende linje, søn efter fader, opviser det konsekvente navneskifte Knud-Henrik: Henrik Knudsen til Restrup († 1456) - rigsråd Knud Henriksen († 1467) - rigsråd Henrik Knudsen til Restrup og Iversnæs († 1517) - Knud Henriksen til Aagaard og Iversnæs, biskop i Fyn († 1560), Henrik til Aagaard († 1592) - Knud til Aagaard († 1627 barnløs). - Sidelinjer:
1. Rigsråd Hr. Mogens til Iversnæs og Restrup († 1569), yngre broder til biskop Knud Henriksen († 1560) - søn: Mogens til Biersgård (Bjersgård, Bjärsgård) († 1621). - Sønner:
   a. Mogens til Fulltofta († 1639). - søn: Mogens († 1647).
   b. Laxmand († 1655) - søn: Ebbe († 1677) - søn: Lavrids Ulfeldt († 1729), den sidste af de danske Gyldenstierne'r.
2. Christopher † 1562, yngste broder til biskop Knud, - søn: Henrik til Iversnæs († 1604), - søn: Niels til Iversnæs († 1646) , - søn : Henrik til Boltinggaard († 1696).
3. Rigsråd hr. Predbjørn til Vosborg († 1616), broder til Henrik til Aagaard († 1592). Sønner:
   a. Knud til Vosborg († 1638), dennes søn: Preben til Møllerup († 1657), - søn: Knud til Møllerup († 1682).
   b. Rigsråd Henrik til Svaneholm († 1665), - søn: Erik Hardenberg til Svaneholm († 1665), introduceret i Sverige: Gyllenstierna af Svaneholm, - sønner: Axel til Svaneholm († 1705) og Preben til Karsholm († 1677), begge ugifte.
B. Rigsråd hr. Peder Nielsen til Aagaard († o. 1410), efterlod sønnerne:
   1. Hr. Niels Pedersen til Aagaard og Bregentved († 1456).
   2. Anders Pedersen, som gik til England, hvor han under navnet Sir Andrew Ogarde 1443 naturaliseredes af parlamentet og fortsatte slægten, til hvilken den bekendte engelske forfatter ridder Haggard regner sig.
Hr. Niels Pedersens søn, hr. Mourids Nielsen til Aagaard, Bregentved og Stora Markie († 1504) var den sidste mand af denne linje i Danmark.
C. Hr. Erik Nielsen til Tim († 1455), sønner:
   1. Hr. Niels Eriksen til Tim († 1484), rigets råd og hofmester.
   2. Hr. Peder Eriksen til Nybo († før 1458).
   3. Rigsråd Hr. Erik Eriksen til Fogelvik, fra hvem den endnu blomstrende svenske Linje nedstammer.
Hr. Niels Eriksen var fader til Peder Nielsen til Tim († 1492), hvis søn var Knud Pedersen til Tim († 1552), kendt fra Christiern II.s Historie. Dennes Sønner var:
   a. Rigsmarsk og rigsråd Peder († barnløs 1594).
   b. Axel til Ljungby, rigsråd og statholder i Norge († 1603), hvis søn var Knud til Tim († 1636), der var fader til Axel († 1637), som kun efterlod en datter.
Ovennævnte Hr. Peder Eriksen til Nybo var fader til hr. Oluf Pedersen til Estvadgaard († o. 1504), hvis sønner var Anders til Palsgaard († 1534) og Erik († 1536), lensmand på Akershus, der begge kaldte sig Hak.

Om den svenske linje af slægten henvises til stamtavlen i Anreps Åttar-Taflor (G. Elgenstierne). (se mere på http://www.riddarhuset.se).

Navnene Rosenkrantz og Gyldenstierne som repræsentanter for den gamle danske storadel er bleven uadskilleligt knyttede til hinanden i verdensbevidstheden gennem Shakespeares "Hamlet" - "the Danskers in Wittenberg", som det hedder i første udgave af stykket - "the gentle Guildenstern and Rosenkrantz". En i sine resultater overbevisende undersøgelse (Palle Rosenkrantz i Gads Magasin 1909, 177-87) har godtgjort, at de på deres udenlandsrejser uadskillelige fætre Frederik Holgersen Rosenkrantz til Rosenvold og Stjerneholm og Knud Henriksen Gyldenstierne til Aagaard har studeret 1586 i Wittenberg og derefter 1592 var sammen i England, hvor Shakespeare efter al rimelighed er kommen i berøring med dem.

Danmarks Adels Aarbog 1926 2. sektion side 2 ff.

Ejer/KildeDanmarks Adels Aarbog 1926
Knyttet tilDanmarks Adels Aarbog; Erik Eriksen (den äldre) Gyldenstierne, til Demstrup, Fogelwik og Bjurura; Hr. Erik Nielsen Gyldenstierne, til Demstruplund, Tim og Aaggaard; Hr. Erik Nielsen Gyldenstierne, til Aagaard; Henrik Gyldenstierne, til Aagaard; Henrik Knudsen Gyldenstierne, til Restrup og Iversnæs; Knud Henriksen Gyldenstierne, til Aagaard; Knud Henriksen Gyldenstierne, til Restrup; Knud Nielsen Gyldenstierne, til Bostrup; Niels Eriksen Gyldenstierne, til Aagaard og Restrup; Niels I. Eriksen Gyldenstierne; Hr. Peder Nielsen Gyldenstierne, til Aagaard; Predbjørn Gyldenstierne, til Vosborg, Totterupholm og Svaneholm

» Vis alle     «Forrige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow