finnholbek.dk

Artikler og Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow

Henrik Thomæson Gerner, biskop

biografi

Henrik Thomæson Gerner (således underskriver han sig selv eller også "Henrich Thomæsen Gerner"), stamfader for alle senere Gernere.

Han fødtes i København 9 (eller 19) december 1629, student 1648, hører i Sorø 1650, hører i Herlufsholm 1652, rejste 1654 på Fredrik den 3djes bekostning til Oxford, hvor han opnåede megen færdighed i at tale det engelske sprog, hvilket senere voldte hans ulykke, som nedenfor omtales, og derpå til Holland; begge steder gjorde han grundige studier.
Han kom i 1656 tilbage til Danmark og blev hjælpepræst hos den gamle præst i Birkerod, hvis datter han "straks" ægtede, og succederede ham i 1657.

Under krigen med svenskerne 1658-60 led de meget. Hans præstegård blev 6 gange plyndret, så de blev ganske forarmede, og de mistede derunder også et lidet barn. (Dets navn vides ikke, men det må have været tvilling enten med Maria eller Martha.
Efter freden i Roskilde 26 februar 1658 varede det blot 5 måneder, før svenskerne igen faldt ind i Sjælland (3 august), hvorpå Kronborg kapitulerede 6 september samme år.

I Helsingør lå dengang en engelsk oberst Hutchinson med 300 mand til svensk tjeneste, men da Carl Gustav ikke ville bruge dem, var både de og deres anfører misfornøjede. Med ham og nogle danske mænd i Helsingør lagde Gerner, understøttet af sin færdighed i engelsk, planen til at vinde Kronborg tilbage ved en list og overrumpling (marts 1659). Fredrik den 3dje var vidende derom, våben og penge lå færdige, alt var beredt, og man havde endog udsigt til at fange Carl Gustav selv, da det hele røbedes. Flere af de sammensvorne blev fængslede og en henrettet af svenskerne, andre undkom. Gerner blev greben og forhørt under tortur i 6 timer, så at han endnu i august siger, at "to fingre af den venstre hånd er endnu næsten døde", uden at man dog fik noget ud af ham.  Han blev dømt til døde, men ved den franske gesandts mellemkomst, eller fordi Fredrik den 3dje truede med at henrette en fornem svensk fange, om Gerner henrettedes, benådet 19de (el. 29) august 1659, kun 8 timer før henrettelsen skulle foregået. Siden var han fængslet, indtil freden til København blev undertegnet 27. maj 1660, i alt 43 uger, hvoraf 18 uger i svære jernlænker og lod (36 pund), dels på Kronborg, dels i Helsingborg. Alle hans rede penge var ham også afpressede.
Lænkerne anbragte han senere over prædikestolen i Birkerøds kirke med en latinsk indskrift, og et af jernene skal hænge der endnu.
Efter disse trængsler var han i 33 år i fred sognepræst i Birkerød og forfattede adskillige både prosaiske og poetiske skrifter på latin og dansk, opregnede hos Giessing under 16 numre.

I "Nordisk Konvers.-Lex." siges om Henrik Gerner: "Som forfatter hører han til de dygtigste i sin tid, er original, undertiden dybsindig og fører en ulige bedre stil og viser større kærlighed til sit modersmål end de fleste af hans samtidige. De mest bekendte af hans skrifter er hans retskrivningslære (1679) og hans postil (1684).“
- I 1680 disputerede han for magistergraden, blev 1690 provst i Lynge-Kronborg herred, udnævntes 7. marts 1693
til biskop i Viborg, kreeret til doctor theologiae 11. marts samme år.

Han døde af et stykke kød, som blev siddende fast i halsen og ikke kunde fås ud ; da han mærkede dødens nærmelse, lagde han sig i sin kiste og døde 13. eller 14. maj 1700, begraven i Viborgs domkirke, hvor der er (eller har været?) et latinsk epitafium over ham og hans hustru, opsat af deres søn Oluf.
Hans portræt i kobber har en indskrift af hans samtidige og kollega, salmedigteren Thomas Kingo.

Knyttet tilHenrik Thomsen Gerner

» Vis alle     «Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 76» Næste»     » Lysbilledshow