finnholbek.dk

Laurids I. Kotte

Laurids I. Kotte[1]

Mand - ca. 1440

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Laurids I. Kotte 
  Køn Mand 
  Komplet Fra Danmarks Adels Aarbog 1994-96 side 717 ff. (opdateret).  
  Linje I. Led - [Kotte]  
  • KOTTE PÅ FYN - af Bent Østergaard

   Denne nordfynske slægt bærer fra dens ældst kendte medlem (død 1440) navnet Kotte (også Kotty, Cotti, Kotti) og førte i våbenskjoldet en hvid nymåne på blå baggrund. Tilknytning til slægten Ny, der førte samme motiv, ses ikke. Noget adelsbrev eller en påstået tysk afstamning kan ikke påvises.
   Slægten hørte oprindelig hjemme på små væbnergårde nord og øst for Odense, og efter indflytning til denne by bevarede den en del af de nedarvede gårde. Fra tredje slægtled sikrede den fortrinsvis sit udkomne ved købmandskab (klæde, øksne etc.) og indtog førende poster (kirkeværge, rådmænd, borgmester). Integreret i byaristokratiet indgiftede den sig såvel i de uadelige købmandsfamilier som i slægter med adelsvåben (Mule, Månebjælke). Som tilfældet var med andre lavadelsfamilier i denne periode, finder vi også medlemmer, der valgte den gejstlige løbebane. Helt frem til de seneste generationer søgte slægten dog at opretholde mere end et skær af adelskab (Mette Kotte og hendes husbond Hans Mule til Nislevgård).
   For de ældste slægtleds vedkommende kendes kun hovedlinjen. Trods en vis børnerigdom i femte og sjette generation forsvinder slægten brat i årene omkring 1600, bortset fra Mette Kottes anselige børneflok og efterslægt. Det må dog antages, at nogle af Jørgen Kottes mange børn også har efterladt sig descendenter, især på kvindelinjen, men de har hidtil ikke kunnet spores i kildematerialet.

   De to ældste slægtled kendes fra Sandvigs stamtavle og oplysninger om slægterne Friis og Tinhus på Fyn. Mens Laurids Kottes (f 1440) hjemsted og hustru er ukendt, oplyser Sandvig, at sønnen Niels skrev sig til Hallegård (Hollufgård) og var gift med Mette Friis fra Årslevgård (henholdsvis Fraugde s., Åsum h. og Årslev s., Vindinge h.). Eneste kendte medlem i tredje slægtled, Laurids Kotte (f 1480), skrives til Dalby på Hindsholm, men skulle herfra være flyttet ind til Odense. Han var gift med Margarita, datter af landsdommer Jens Mikkelsen til Eskelund (Skeby s., Lunde h.) på den anden side Odense Fjord, set fra Dalby.
   Ligeledes eneste kendte repræsentant for fjerde slægtled, Niels Kotte (død 1518) skrives både til farfaderens gård, Hallegård, måske arvet efter en os ukendt farbror, og til morfaderens gård Eskelund. Men han optræder som storkøbmand i Odense, hvor han bl.a. handlede med dronning Christines hof. Niels Kottes handelsinteresser synes også at have været afgørende for hans valg af ægtefælle, idet han giftede sig med en uadelig, Marine Tordsdatter fra Svendborg (antagelig datter af en derboende storkøbmand), »for hvilket han mistede sit adelskab«, en oplysning fra Sandvig, der dog skal tages med et vist forbehold, idet Marine tidligere havde været gift med den adelige Markus Mule, uden at det fik konsekvenser, og hendes sønner med Niels Kotte senere blev henregnet blandt de adelige på Fyn, da der skulle ydes rostjeneste til Christian IIl i 1535. - Niels Kotte nævnes som rådmand i Odense og indtog også stillingen som kirkeværge for Vor Frue Kirke.
   Niels Kottes købmandsvirksomhed videreførtes af sønnerne, men også enken drev selvstændig handel. Hun og svigerdatteren, der senere i århundredet optræder i forretningsverdenen, er eksempler på den frie position, datidens kvinder kunne opretholde i deres enkestand.
   Først nu, i femte slægtled, er der overleveret oplysninger om mere end ét medlem, idet Niels Kotte efterlod sig tre sønner. Markus døde barnløs 1529, mens Laurids og Jørgen satte en del børn i verden.
   Laurids Kotte (1542), der skrives til farfaderens gård i Dalby, fulgte som købmand i slægtens spor. Hans hustru Karen Lauridsdatter, en borgmesterdatter fra Kerteminde, giftede sig efter Laurids Kottes død to gange ind i uadelige storkøbmandsslægter. Som enke kaldtes hun efter sin første mand Karen Kottes (f 1590-91). Hun drev en ganske anselig forretningsvirksomhed, modtog i lighed med andre storborgere kongelig indkvartering og efterlod sig en ikke ubetydelig arv.
   Gennem hendes og Laurids Kottes datter, Mette Kotte (o. 1535-1613), der blev gift med den rige og iltre storkøbmand, Hans Mule til Nislevgård (o. 1530-1602), stammer alle nu kendte efterkommere af slægten Kotte. Hans Mule tilhørte en gammel og anset odenseansk adelsslægt, og i betragtning af den sikkerhed og standsbevidsthed, hvormed han og Mette Kotte førte sig frem, må det formodes, at ingen i deres samtid alvorligt har kunnet anfægte hendes forældres ret til adeligt skjold.
   Hendes farbror, den tredje af Niels Kottes sønner, Jørgen Kotte (død 1584), der skrives til Eskelund, nåede længst i slægten, hvad borgerlige ombud angår, rådmand og siden borgmester, indtil han sammen med hele Odense magistrat blev afsat af Frederik II i 1567. Han var gift med Kirsten Pedersdatter Månebjælke, hvis far og morfar (også af odenseansk by- og handels aristokrati) havde fået adelsbrev henholdsvis 1493 og 1511.
   Med Niels og Jørgen Kottes børn (de fik henholdsvis to og ni) og børnebørn synes slægten Kottes adelige linjer at være uddøde i mandslinjen. En enkelt, Marcus Lauridsen Kotte (død 1590) optræder som rådmand og litterær skønånd. En af Jørgen Kottes sønner og en svigersøn blev landsbypræster på Fyn. En ældre sidelinje, hvis forbindelse med slægten ligger hen i mørke, havde i to generationer præsteembedet i Sandager-Holevad s., Båg h. (1529-1591).
  Død ca. 1440 
  Notater 
  • nævnes på Sandvigs stamtavle med året 1440, sandsynligvis hans dødsår. Udover at han her opgives som fader til Niels Kotte til Hallegård vides intet om dette slægtled.
  Person-ID I89548  Skeel-Holbek | ane til Viggo Poul Dorph Holbek, ane til Preben Kannik
  Sidst ændret 6 feb. 2019 

  Børn 
  +1. Niels Kotte, til Hallegård,   d. †, Holfufgaard, Fraugde, Åsum, Odense, Danmark
  Sidst ændret 2 feb. 2019 
  Familie-ID F40711  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Coat of arms - Våbenskjold
  Kotte - våbenskjold (coat of arms)
  Kotte - våbenskjold (coat of arms)
  Slægten Kotte (også Kotty, Cotti, Kotti) førte i våbenskjoldet en hvid nymåne på blå baggrund. Tilknytning til slægten Ny, der førte samme motiv, ses ikke.
  Noget adelsbrev eller en påstået tysk afstamning kan ikke påvises.

 • Kilder 
  1. [S2] Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1994-96:723, 1 a.